Tên đơn vị:  Văn phòng Đảng – Đoàn

- Địa chỉ:

- Điện thoại

- Mail:

 

 

Chánh văn phòng: PGS.TS. Hồ Thị Kim Thanh

Phó Chánh Văn phòng: ThS. Nguyễn Thị Thu Hà