I/ Địa chỉ đơn vi: Viện Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa (NIDIMED)

Địa chỉ giao dịch:      

a. Trụ sở:      Số 1, Đường Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội

b. Điện thoại:         043.852.3798 (số máy lẻ 542)                                      

c. Fax:          043.852.5115

          d. E-mail:    viendaithaoduong@gmail.com; nidimed@gmail.com

 

          

Viện Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa thuộc Trường Đại học Y Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 1368/QĐ-BYT, ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế; Viện là đơn vị sự nghiệp công lập, có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của Bộ Y tế.Viện là cơ sở nghiên cứu, đào tạo chuyên ngành thuộc Trường Đại học Y Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và có tài khoản riêng, có trụ sở làm việc tại Trường.

II/ Các thành viên trong Viện bao gồm :

1-  Viện Trưởng:  PGS.TS. Vũ Thi Bích Nga  

    Phó Viện trưởng :ThS. Đỗ Đình Tùng          

2 III/ Hoạt động của chủ yếu của Viện

        a. Nghiên cứu các vấn đề khoa học cơ bản, chuyên sâu về bệnh đái tháo đường và các rối loạn chuyển hóa.

b. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để giúp cho Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội tham mưu cho Bộ Y tế và Chính phủ trong việc xây dựng chiến lược, chính sách quốc gia và triển khai phòng chống bệnh đái tháo đường và các rối loạn chuyển hóa trong phạm vi cả nước.

        c. Nghiên cứu những tác động của môi trường và xã hội với các bệnh chuyển hoá; tác động đến việc phòng chống bệnh đái tháo đường và các rối loạn chuyển hóa tại Việt Nam.

d. Nghiên cứu kết hợp Đông – Tây Y trong phòng chống và điều trị bệnh đái tháo đường và các rối loạn chuyển hóa.

        e. Dự báo tình hình bệnh đái tháo đường và các rối loạn chuyển hóa. Kiến nghị biện pháp giải quyết nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân vừa đảm bảo tính kinh tế trong y tế, tính khoa học và hiệu quả.

f. Thực hiện các dịch vụ nghiên cứu và chuyển giao công nghệ theo qui định.

        * Trong tương lai Viện sẽ có các hoạt động khác như:

        + Công tác Đào tạo

        a. Tổ chức đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao cho cán bộ thuộc hệ thống chuyên ngành.

          b. Tham gia cùng với Trường, các Trường Đại học, các Viện nghiên cứu trong và ngoài nước đào tạo cán bộ chuyên khoa sâu, thực hiện đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ chuyên ngành khi được cấp có thẩm quyền cho phép, đào tạo cán bộ chuyên khoa định hướng, bác sĩ nội trú, chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II,.... Phối hợp với các tổ chức quốc tế thực hiện chương trình hợp tác đào tạo nhằm tiếp thu, trao đổi các kỹ thuật tiên tiến, hiện đại.

          c. Triển khai các dịch vụ đào tạo chuyên ngành theo yêu cầu và qui định Trường và của pháp luật.

          d. Tham gia biên soạn, in ấn và phát hành các tài liệu theo chương trình đào tạo của Viện và của Trường.

        + Điều trị và quản lý bệnh đái tháo đường và các rối loạn chuyển hóa