Các phòng - Ban - Đoàn thể gồm có:

- Phòng Tài chính kế toán

- Phòng Tổ chức cán bộ

- Văn phòng Công đoàn

- Văn phòng Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM

- Phòng QL Đào tạo Sau đại học

- Phòng QL Đào tạo đại học

- Phòng Hành chính tổng hợp

- Phòng Công tác chính trị & HSSV

- Phòng Quản lý khoa học và Công nghệ

- Phòng Hợp tác quốc tế

- Phòng Quản trị

- Phòng Vật tư - Trang thiết bị

- Phòng Tuyên huấn

- Ban quản lý Ký túc xá & đời sống sinh viên

- Phòng Công nghệ thông tin

- Ban 10-80

- Văn phòng Đảng uỷ

- Trạm Y tế

- Thư viện

- Phòng Thanh Tra