Tên đơn vị: Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục
 
- Địa chỉ: - Phòng 102, nhà A1, số 01 – Tôn Thất Tùng – Hà Nội
 
- Điện thoại:
 
- Email: ktdbcl@hmu.edu.vn
 
Cơ cấu tổ chức: Trung tâm hiện có 01 Giám đốc, 02 Phó Giám đốc, 04 cán bộ cơ hữu
Giám đốc
 PGS.TS. Kim Bảo Giang 
 Email: kimbaogiang@hmu.edu.vn
 
Phó Giám đốc
- TS. Nguyễn Thị Nga 
   Email: nguyenthinga@hmu.edu.vn
- ThS. Nguyễn Thị Vân Anh
- BSNT. Vũ Quốc Đạt
 
Chuyên viên
- BS. Trần Thị Thuỳ Dung
Email: tranthuydung@hmu.edu.vn
-ThS. Vũ Thị Nguyệt Minh
Email: vnminh@hmu.edu.vn
- ThS. Nguyễn Thị Thu Trang
Email: nguyenthutrang@hmu.edu.vn
- KS. Tạ Thị Miến
Email: tathimien@hmu.edu.vn
 
 
Nhằm đảm bảo chất lượng Giáo dục và thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 38/QĐ-BGD&ĐT do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành ngày 02/12/2004 về việc Kiểm định chất lượng trong các trường Đại học, trường Đại học Y Hà Nội đã thành lập Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục vào ngày 29 tháng 4 năm 2010 theo quyết định số 1090/QĐ – ĐHYHN ngày 29 tháng 4 năm 2010
 
1. Về chức năng, nhiệm vụ
- Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám Hiệu trong công tác lãnh đạo, Khảo thí, quản lý về Đảm bảo chất lượng, phát triển giáo dục Y học, đánh giá và kiểm định chất lượng của ĐHY Hà Nội.
- Điều phối, tổ chức công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng trong trường.
- Nghiên cứu, hoạt động dịch vụ khoa học - công nghệ trong các lĩnh vực có liên quan và tham gia tổ chức đào tạo đại học, sau đại học theo sự phân công của Hiệu trưởng ĐHYHN.
 
2. Các hoạt động thường niên do trung tâm thực hiện
- Xây dựng hệ thống và cơ sở đảm bảo chất lượng của Nhà trường như xây dựng hệ thống chỉ số đảm bảo chất lượng của Nhà trường; Xây dựng các quy trình, tiêu chuẩn chất lượng giáo dục như chuẩn đầu ra cho các đối tượng sinh viên và học viên thuộc các hệ đào tạo của Nhà trường; quy trình theo dõi, giám sát, v.v.
- Thực hiện các hoạt động theo dõi và đánh giá chất lượng của Nhà trường như tham gia thanh tra, kiểm tra các hoạt động dạy và học của Nhà trường; Báo cáo tự đánh giá; Thu thập, tổng hợp, báo cáo cơ sở dữ liệu giáo dục hàng năm; Thu thập các chỉ số theo dõi chất lượng về các mặt hoạt động của Nhà trường; Thu nhận và phân tích phản hồi của sinh viên và giảng viên liên quan đến chất lượng giáo dục của Nhà trường, v.v.
- Tổ chức các hoạt động phong trào và bình chọn như “Giảng viên được sinh viên bình chọn nhiều nhất” hàng năm, v.v.
- Đề xuất và thực hiện các can thiệp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và khảo thí của Nhà trường, v.v.
- Điều tra nghiên cứu nhu cầu xã hội về đào tạo, nghiên cứu khoa học và hoạt động dịch vụ KH-CN trong các lĩnh vực có liên quan.
- Triển khai, thực hiện các nghiên cứu liên quan đến Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.
- Xây dựng đề thi, nhân bản đề thi, giám sát thi, chấm thi.
- Quản lý ngân hàng đề thi, tổ chức thi cho các bộ môn.
- Giám sát, đảm bảo thực hiện lộ trình khảo thí của nhà trường đúng thời hạn
- Tổ chức các khóa tập huấn, hội thảo liên quan đến Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.
- Hỗ trợ các bộ môn xây dựng trắc nghiệm lượng giá.