Thông báo về việc hướng dẫn một số nội dung về quản lý tài chính (24-11-2009)

1. Nguyên tắc quản lý

11. Tất cả các khoản thu, chi phát sinh trong quá trình hoạt động phải tuân thủ theo chế độ tài chính hiện hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Y Hà nội; phải tuân thủ quy trình, thủ tục và phải được quản lý chặt chẽ, đảm bảo thu đúng, chi đúng và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật thuế, pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

12. Các khoản thu phải được nộp đầy đủ, kịp thời về Phòng Tài chính- kế toán, trừ trường hợp được phép để lại chi một số nội dung chi trực tiếp đã được Hiệu trưởng hoặc người được uỷ quyền phê duyệt cho từng đề án cụ thể; khi phát sinh các khoản chi khác từ các khoản thu có liên quan thì phải thực hiện nộp trước khi làm thủ tục tạm ứng hoặc thanh toán. Nghiêm cấm tự đặt ra các khoản thu hoặc cố tình để ngoài sổ kế toán, ngoài sự quản lý của Nhà trường các khoản thu đã phát sinh

13. Các khoản chi phải có trong dự toán và chủ trương được Hiệu trưởng hoặc người được ủy quyền phê duyệt. Nhà trường không cho phép chi đối với các trường hợp tự ý thực hiện khi chưa có chủ trương được phê duyệt.

14. Các khoản chi đã đủ điều kiện, kết thúc nhiệm vụ chi thì phải làm thủ tục chi ngân sách; kết thúc năm ngân sách, các chứng từ phát sinh trước đó nếu không có lý do chính đáng được Hiệu trưởng hoặc người uỷ quyền cho phép thì không có giá trị thực hiện.

2. Một số hướng dẫn cụ thể

2.1. Về tạm ứng và thanh toán tạm ứng

Các khoản tạm ứng chi phải đủ các điều kiện:

a) Có trong dự toán và chủ trương được duyệt;

b) Đơn vị hoặc cá nhân đã tạm ứng trước đó phải hoàn thành thủ tục than toán tạm ứng, không còn nợ tạm ứng; trường hợp cá biệt phải có giải trình cụ thể và phải có cam kết thời hạn hoàn trả tạm ứng kèm theo hồ sơ xin tạm ứng.

c) Trong khoảng thời gian 15 ngày, kể từ khi kết thúc thực hiện nhiệm vụ cụ đơn vị cá nhân tạm ứng phải thực hiện thanh toán tạm ứng theo cam kết và ý thế phê duyệt tạm ứng; khi không còn nhiệm vụ chi thì phải nộp hoàn trả ngay số cò dư nợ tạm ứng. Quá thời hạn trên, nếu chứng từ thanh toán không được chuẩn cứ thì không còn giá trị thực hiện và đơn vị, cá nhân có liên quan phải nộp hoàn tế ngay số tiền còn nợ tạm ứng.

2.2. Về hợp đồng kinh tế

a) Việc soạn thảo, đàm phán các hợp đồng kinh tế do đơn vị được giao nhiều vụ thu, chi thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật về nộ: dung hợp đồng. Trước khi trình Ban giám hiệu, dự thảo hợp đồng phải được thẩn định bằng văn bản của Phòng Tài chính- kế toán về nội dung, giá trị, nguồn kinh phí, phương thức thanh toán; trừ trường hợp được Hiệu trưởng uỷ quyền thực hiện thì trước khi ký, đơn vị được giao thực hiện và Phòng Tài chính- kế toán phải thống nhất nội dung và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện công việc được giao.

b) Hợp đồng kinh tế do đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện và phải chịu sự kiểm tra thường xuyên, đột xuất của Ban giám hiệu hoặc đơn vị, cá nhân được Hiệu trưởng giao; đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ là đầu mối chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của Trường; nếu để xẩy ra khiếu nại, khiếu kiện thì phải chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật hiện hành.

c) Khi thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản thu, chi theo nghĩa vụ của hợp đồng, hồ sơ trình người có thẩm quyền duyệt thu, chi, gồm: chủ trương hoặc kế hoạch được duyệt; các văn bản pháp lý có liên quan; hợp đồng kinh tế, biên bản nghiệm thu hoặc biên bản bàn giao; báo cáo kết quả thực hiện hợp đồng và tình hình thu, chi tạm ứng; dự thảo biên bản thanh lý và hồ sơ liên quan khác.

2.3. Về trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát các khoản thu, chi

a) Về thu: Phòng Tài chính- kế toán chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc thu, kiểm soát thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ theo quy định; nếu để thất thu thì phải chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật hiện hành. bị Về chi:

- Đối với các đơn vị được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm xác định và ký xác nhận tính chính xác của nội dung chi và khối lượng công việc hoàn thành; chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hồ sơ, hóa đơn chứng từ thanh toán Khi cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán hoặc kiểm tra nội bộ phát hiện sai phạm thì phải chịu trách nhiệm vật chất và trách nhiệm pháp luật về các sai phạm có liên quan.

- Đối với Phòng Tài chính- kế toán: Chịu trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu về nội dung, mức chi đảm bảo tuân thủ chế độ và ký xác nhận về tính chính xác về mức chi và tổng số tiền chi; chịu trách nhiệm nếu để xẩy ra sai phạm về mức chi có ảnh hưởng đến tổng số tiền phải chi trên chứng từ thanh toán.

3. Về một số lĩnh vực quản lý cụ thể

3.1. Về quản lý tài chính của các dự án chuyên môn

a) Tài chính các dự án tài trợ về đào tạo, y tế của các chính phủ, tổ chức phi chính; của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (sau đây viết tắt là các dự án chuyên môn) được quản lý theo nguyên tắc tuân thủ các cam kết và pháp luật của Việt nam. Việc tiếp nhận, thực hiện và quyết toán với các nhà tài trợ, với nhà nước tuân thủ theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; được quản lý tập trung, thống nhất trong hệ thống quản lý tài chính của Trường Đại học Y Hà Nội. Khi kết thúc, dự án phải thực hiện việc quyết toán, bàn giao tài sản, vật tư, kinh phí cho Trường hoặc các bên có liên quan theo cam kết và pháp luật hiện hành.

b) Hàng năm, các khoản chi đảm bảo hoạt động của dự án phải được lập dự toán chi tiết trên cơ sở dự toán tổng thể của dự án đã được ghi trong dự toán chung của Trường Đại học Y Hà Nội. Giám đốc Dự án có trách nhiệm thẩm định trình Hiệu trưởng hoặc người được ủy quyền phê duyệt dự toán làm căn cứ triển khai thực hiện.

c) Giám đốc dự án, kế toán dự án, điều phối viên dự án và các tổ chức, cá nhân thụ hưởng dự án, nhận các khoản chi hoặc cấp bằng hiện vật từ dự án phải chịu trách nhiệm vật chất, trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các khoản chi..

d) Kế toán dự án chịu trách nhiệm về lập chứng từ ban đầu, lập chứng từ ghi sổ kế toán, ghi sổ kế toán, lập bảng kê, báo cáo tập hợp chứng từ kế toán và các báo cáo khác theo quy định của Trường; làm các thủ tục thực hiện kiểm soát chi, ghi thu, ghi chi và quyết toán định kỳ quý, năm và khi kết thúc dự án theo quy định của pháp luật và cam kết với nhà tài trợ.

3.2. Về tài chính của dự án đầu tư mở rộng

a) Việc quản lý tài chính đối với dự án đầu tư mở rộng tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng và mua sắm tài sản. Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật về chất lượng, chi phí đầu tư, mua sắm tài sản.

b) Khi kết thúc từng hạng mục công trình, từng hợp đồng mua sắm tài sản hoặc kết thúc giai đoạn đầu tư, Ban quản lý dự án có trách nhiệm làm thủ tục bàn giao tài sản và các hồ sơ pháp lý có liên quan theo quyết định của Trường để ghi sổ, quản lý tập trung, thống nhất.

c) Thực hiện chế độ kế toán, lập báo cáo quyết toán và các báo cáo khác có liên quan về tài chính theo quy định của pháp luật và của Bộ Y tế.

3.3. Về quản lý tài chính đối với các khoản thu, chi từ phí, lệ phí và thu khác

a) Đối với các khoản thu từ phí và lệ phí: Các khoản thu từ phí và lệ phí là nguồn kinh phí của ngân sách nhà nước được hình thành trong q dẫn của Trường Đại học Y Hà Nội; việc phân phối thu nhập được thực hiện theo hướng dẫn tại Quy chế chi tiêu nội bộ và các đề án triển khai dịch vụ có thu được duyệt.

c) Các dịch vụ có thu từ việc sử dụng tài sản công (phòng học, phòng họp, mặt bằng, nhà ăn,...) phải có hợp đồng kinh tế quy định cụ thể trách nhiệm của các bên tham gia ký kết hợp đồng đảm bảo nguyên tắc bảo vệ an toàn tuyệt đối tài sản công, phải có ký quỹ đủ để ràng buộc trách nhiệm thực hiện hợp đồng. Nghiêm cấm việc sử dụng tài sản công vào mục đích khác khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Ban giám hiệu hoặc bằng hợp đồng kinh tế. Trường hợp tự ý cho thuê, cho mượn hoặc tự ý lấn chiếm, sử dụng tài sản công khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản hoặc bằng hợp đồng kinh tế được coi là vi phạm pháp luật và phải tuân thủ theo quy định của pháp luật trong việc xử lý vi phạm.

4. Tổ chức thực hiện

a) Công văn hướng dẫn này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

b) Trong khi chưa ban hành văn bản về uỷ quyền, phân cấp thẩm quyền duyệt thu, chi và trách nhiệm quản lý các hoạt động liên quan đến thu, chi ngân sách, Hiệu trưởng giao nhiệm vụ:

Trưởng phòng Quản lý Đào tạo chịu trách nhiệm về tính chính xác các nội dung công tác liên quan đến đào tạo các loại hình đào tạo bậc đại học và dưới đại học làm cơ sở thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách.

- Trưởng phòng Quản lý Đào tạo sau đại học chịu trách nhiệm về tính chính xác các nội dung công tác liên quan đến đào tạo sau đại học làm cơ sở thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách.

- Trưởng phòng Quản trị chịu trách nhiệm về tính chính xác của các khối lượng công việc có liên quan đến công tác mua sắm, sửa chữa tài sản và các khoản chi khác do Phòng Quản trị thực hiện.

Trưởng phòng Vật tư trang thiết bị chịu trách nhiệm về tính chính xác của các khối lượng công việc có liên quan đến công tác mua sắm vật tư trang thiết bị do Phòng Vật tư trang thiết bị thực hiện.

- Các trưởng đơn vị khác có liên quan đến nhiệm vụ thu, chi phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của các khoản thu, chi do đơn vị mình phụ trách.

- Trưởng phòng Tài chính- kế toán chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các hoạt động tài chính, kế toán. Thực hiện thừa uỷ quyền Hiệu trưởng chuẩn thu các chứng từ thu đã có trong Hợp đồng kinh tế, thu từ các giấy rút dự toán, các khoản thu khác theo quy chế chi tiêu nội bộ; chuẩn chi các khoản chi tạm ứng đã có chủ trương phê duyệt hoặc trong phạm vi quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ từ 5 triệu đồng trở xuống và phê duyệt chứng từ chi từ 2 triệu đồng trở xuống; ký thừa lệnh chủ tài khoản trên các phiếu thu, phiếu chi khi có đủ chứng từ hợp pháp kèm theo.

- Phó Hiệu trưởng phụ trách kinh tế: Giúp Hiệu trưởng quản lý toàn bộ các hoạt động thu, chi và thực hiện việc chuẩn chi các chứng từ tạm ứng, thanh toán các khoản chi nằm trong dự toán ngân sách đã có phê duyệt chủ trương thực hiện.

c) Thời hạn giải quyết hồ sơ: không quá 2 ngày đối với mỗi khâu công việc.

d) Các trường hợp vi phạm các nguyên tắc nêu tại điểm 1 của Công văn này, tùy mức độ vi phạm phải bị xử lý theo quy định của pháp luật và các hướng dẫn của Công văn này.

e) Trong quá trình thực hiện, nếu khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh bằng văn bản để Trường Đại học Y Hà Nội nghiên cứu sửa đổi, bổ sung; khi chưa có văn bản thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì phải thực hiện theo hướng dẫn tại Quy chế chi tiêu nội bộ và hướng dẫn tại Công văn này.

Hiệu trưởng

Nguyễn Đức Hinh

(Đã ký)

Phòng Tài chính kế toán

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein