Thông báo về việc hướng dẫn tạm thời về Quản lý tài sản (09-12-2009)
Trong khi chưa ban hành Quy chế quản lý tài sản, để thống nhất quản lý việc quản lý sử dụng tài sản đảm bảo hiệu lực, hiệu quả và gắn trách nhiệm của các đơn vị cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản, Trường Đại học Y Hà Nội hướng dẫn tạm thời như sau:

1. Nguyên tắc quản lý

1.1. Tất cả các loại tài sản công do Trường Đại học Y Hà Nội quản lý và sử dụng, gồm tài sản do nhà nước giao (đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc, phương tiện. . . ), đầu tư từ ngân sách nhà nước, từ tài trợ, viện trợ và các nguồn hợp pháp khác phải được quản lý toàn vẹn, tập trung, thống nhất, có phân công, phân cấp cho các đơn vị thuộc và trực thuộc quản lý; tổ chức hệ thống sổ sách theo dõi chặt chẽ; định kỳ phải tổ chức liêm kê, đánh giá tài sản theo quy định của pháp luật.

1.2. Việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản và trách nhiệm quản lý tài sản phải tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và các nội dung còn phù hợp với quy định của pháp luật tại Công văn số 281fYK-VTKT ngày 12/5/1995 của Trường Đại học Y khoa Hà Nội (nay là Trường Đại học Y Hà Nội) về quản lý tài sản; riêng đối với việc quản lý sử dụng đất phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai và Điều 15 Quyết định số 202/2006/QĐ-TTg ngày 31/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài sản nhà nước.

1.3. Trừ các tài sản được giao bằng văn bản của cấp có thẩm quyền cho các đơn vị trực tiếp quản lý và sử dụng, tất cả các tài sản còn lại của Trường Đại học Y Hà Nội do Phòng Quản trị chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện quản lý sử dụng. Nghiêm cấm việc tự ý chiếm dụng, sử dụng nhà cửa, vật kiến trúc và các tài sản khác của Nhà nước giao cho Trường Đại học Y Hà nội quản lý, sử dụng; nếu tự ý chiếm dụng, chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép được coi là hành vi vi phạm pháp luật và phải bị xử lý theo quy định của pháp luật.

1.4. Đơn vị, cá nhân được giao quản lý, sử dụng tài sản phải chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật nếu để xảy ra mất mát, chiếm dụng hoặc sử dụng trái phép.

2. Một số hướng dẫn cụ thể

Ngoài các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý tài sản, đối với các loại tài sản sau đây phải được quản lý như sau:

2.1. Đối với tài sản là đất

Căn cứ các hồ sơ và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cho Trường Đại học Y Hà Nội, đất được giao phải được quản lý chặt chẽ, an toàn tuyệt đối, đảm bảo phù hợp giữa thực tế và hồ sơ giao quyền sử dụng đất; nếu có chênh lệch, giữa thực tế và hồ sơ, sổ sách, Phòng Quản trị phải chủ động đề xuất phương án xử lý để Trường báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý.

2.2. Đối với tài sản là nhà cửa, vật kiến trúc

a) Phải được quản lý, sử dụng phù hợp với công dụng thiết kế, phù hợp với định mức tiêu chuẩn; nếu có nhu cầu thay đổi so với thiết kế thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cấp có thẩm quyền trước khi thực hiện.

b) Việc giao tài sản cho các đơn vị trực thuộc phải có văn bản bàn giao cụ thể hiện trạng, bản sao tài liệu pháp lý kèm theo. Việc đưa tài sản vào hoạt động dịch vụ phải được theo dõi quản lý chặt chẽ; phải có văn bản của cấp có thẩm quyền hoặc hợp đồng kinh tế dựa trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và phải thực hiện chế độ trích, quản lý khấu hao tài sản theo quy định của pháp luật.

2.3. Đối với tài sản là ô tô

a) Phải quản lý, sử dụng theo tiêu chuẩn, định mức của nhà nước;

b) Phải tuân thủ chế độ kiểm định, đóng bảo hiểm theo quy định;

c) Khi sử dụng phải có lệnh điều xe và có xác nhận nơi đi, nơi đến làm cơ sở thanh toán nhiên liệu, bảo trì, sửa chữa.

3. Tổ chức thực hiện

a) Công văn hướng dẫn này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

b)Các trường hợp đã chiếm dụng, chiếm đoạt đất, nhà cửa (bao gồm cả các phòng ở ký túc xá sinh viên) và các tài sản khác, đơn vị hoặc cá nhân có liên quan phải chủ động hoàn trả lại cho Trường Đại học Y Hà Nội; nếu phát hiện việc chiếm dụng, chiếm đoạt đất, nhà cửa, tài sản công khác thì đơn vị, cá nhân có liên quan và đơn vị được giao quản lý tài sản phải chịu trách nhiệm trước pháp luật hiện hành và trước Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội.

c) Phòng Quản trị chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan dự thảo Quyết định giao tài sản cho các đơn vị thuộc và trực thuộc để Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội giao trách nhiệm cho đơn vị quản lý, sử dụng; thường xuyên kiểm tra việc quản lý sử dụng tài sản và đề xuất các biện pháp xử lý nhằm đảm bảo an toàn tài sản của Nhà nước giao cho Trường Đại học Y Hà Nội quản lý và sử dụng.

d) Các trường hợp vi phạm các nguyên tắc nêu tại Điểm 1 của Công văn này, tùy mức độ vi phạm phải bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành và hướng dẫn tại Công văn này.

e) Trong quá trình thực hiện, nếu khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh bằng văn bản để Trường Đại học Y Hà Nội nghiên cứu sửa đổi, bổ sung; khi chưa có văn bản thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và hướng dẫn của Công văn này.

Hiệu trưởng

Nguyễn Đức Hinh

(Đã ký)

Phòng Quản trị

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein