Thông báo triển khai chương trình đánh giá trong của trường Đại học Y Hà Nội (20-07-2010)
TTKT&ĐBCL kính gửi các khoa, phòng, bộ môn, trung tâm trong toàn trường thông báo của Ban Giám hiệu về việc triển khai chương trình đánh giá trong.

 

 

span>

 
BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y  HÀ NỘI
 

 
      Số: 656 /ĐHYHN-KT&ĐBCLGD
      V/v: Triển khai tự đánh giá
  

 

                                                    Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2010
 
Kính gửi:              Các Bộ môn/Đơn vị  trong toàn trường
Theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường Đại học phải hoàn thành tự đánh giá trong năm 2010.Tự đánh giá là quá trình trường tự xem xét, nghiên cứu trên cơ sở các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành để báo cáo về tình trạng chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất và các vấn đề liên quan khác làm cơ sở để trường tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn đã qui định” (trích Qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Trường Đại học Y Hà Nội đã bắt đầu triển khai thực hiện việc tự đánh giá từ tháng 6/2010 đến 6/2011. Để hoàn thành tốt và đúng thời hạn công việc quan trọng này, Nhà trường yêu cầu các Bộ môn/Đơn vị trong toàn trường tạo mọi điều kiện giúp đỡ các nhóm công tác chuyên trách trong quá trình thu thập số liệu và minh chứng. Cụ thể, các Bộ môn/Đơn vị chuẩn bị các thông tin sau để cung cấp khi các nhóm công tác chuyên trách xuống làm việc:
-         Số lượng cán bộ (cơ hữu, biên chế, hợp đồng, học hàm, học vị...) của đơn vị.
-         Các đối tượng mà Bộ môn/Đơn vị tham gia giảng dạy hàng năm.
-         Số lượng sinh viên/học viên Bộ môn/Đơn vị tham gia đào tạo hàng năm.
-         Khung chương trình giảng dạy cho từng đối tượng.
-         Số lượng các Báo cáo kế hoạch, đề tài nghiên cứu, hướng dẫn sinh viên/học viên…
-         Các trang thiết bị hiện có.
-         Các chương trình/dự án hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.
-         Các công văn, giấy tờ lưu trữ…
(Để biết thêm thông tin chi tiết, xin mời tham khảo trên website của trường)
Rất mong sự hợp tác, giúp đỡ của các Bộ môn/Đơn vị.
Xin trân trọng cảm ơn!

 

 
Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu  TTKT& ĐBCLGD
      - Lưu HCTH
Hiệu trưởng
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Đức Hinh

 

 
 

TTKT&ĐBCL

Webiste mới HMU
Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
newsletter
liên hệ

Trường Đại học Y Hà Nội

01 Tôn Thất Tùng-Đống Đa-Hà Nội

+84 024 38523798
daihocyhn@hmu.edu.vn
http://www.hmu.edu.vn