Thông báo về hướng dẫn nội dung tổng kết công tác Công đoàn năm học 2009-2010 (17-07-2010)
Ban Thường vụ Công đoàn Trường Đại học Y Hà Nội xin thông báo đến các Tổ công đoàn và Công đoàn bộ phận về hướng dẫn nội dung tổng kết công tác Công đoàn năm học 2009-2010.

Theo Điều lệ Công đoàn nhiệm kỳ của Tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận là một năm học. Các đơn vị họp Tổng kết năm học và gửi Báo cáo, bảng chấm điểm về Văn phòng Công đoàn, Phòng 210, Tầng 2  - Nhà A1 (từ ngày 18/7/2010 đến ngày 06/8/2010)

Xin mời download:

1. Hướng dẫn nội dung tổng kết công tác Công đoàn năm học 2009-2010

2. Bảng tự chấm điểm thi đua cho các Tổ công đoàn và Công đoàn bộ phận năm học 2009-2010.

Văn phòng Công đoàn

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein