Danh sách các minh chứng (24-08-2010)
Đây là bảng tổng hợp danh sách các minh chứng phục vụ cho chương trình tự đánh giá. Yêu cầu các nhóm tham khảo.

 

BẢNG KÊ DANH SÁCH CÁC MINH CHỨNG

TIÊU CHUẨN 1,2

Tên Minh chứng

Mã hóa

Nguồn gốc

Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2010 – 2012.

 

Văn phòng Đoàn trường

Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2007 – 2010.

 

Văn phòng Đoàn trường

Nghị quyết  Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2010 – 2012.

 

Văn phòng Đoàn trường

Nghị quyết  Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2007 - 2010

 

Văn phòng Đoàn trường

Báo cáo tổng kết cồng tác Đoàn  và phong trào TN năm học  08 - 09

 

Văn phòng Đoàn trường

Báo cáo tổng kết cồng tác Đoàn  và phong trào TN năm học  09 - 10

 

Văn phòng Đoàn trường

Báo cáo xin huân chương lao động Hạng Ba

 

Văn phòng Đoàn trường

Phân công nhiệm vụ của BCH Đoàn Thanh niên năm học 08 - 09

 

Văn phòng Đoàn trường

Phân công nhiệm vụ của BCH Đoàn Thanh niên năm học 09 - 10

 

Văn phòng Đoàn trường

Kế hoạch hoạt động của Đoàn Thanh niên năm 08 - 09

 

Văn phòng Đoàn trường

Kế hoạch hoạt động của Đoàn Thanh niên năm 09 – 10.

 

Văn phòng Đoàn trường

Sổ biên bản họp thường vụ Đoàn Thanh niên

 

Văn phòng Đoàn trường

Sổ biên bản họp BCH Đoàn với các chi đoàn

 

Văn phòng Đoàn trường

Danh sách các khen thưởng của tổ chức Đoàn.

 

Văn phòng Đoàn trường

Nghị quyết Đại hội đại biểu Công Đoàn lần thứ XXVIII (05 - 07)

 

Văn phòng Công Đoàn

Nghị quyết Đại hội đại biểu Công Đoàn lần thứ XXIX (07 - 09)

 

Văn phòng Công Đoàn

Nghị quyết Đại hội đại biểu Công Đoàn lần thứ XXX (09 - 12)

 

Văn phòng Công Đoàn

Quy chế về tổ chức và hoạt động của BCH CĐ nhiệm kỳ XXVIII

 

Văn phòng Công Đoàn

Quy chế về tổ chức và hoạt động của BCH CĐ nhiệm kỳ XXIX

 

Văn phòng Công Đoàn

Quy chế về tổ chức và hoạt động của BCH CĐ nhiệm kỳ XXX

 

Văn phòng Công Đoàn

Báo cáo chính trị Đại hội Công Đoàn nhiệm kỳ XXVIII

 

Văn phòng Công Đoàn

Phân công công tác trong BCH và BTV Đảng bộ nhiệm XXVIII

 

Văn phòng Đảng uỷ

Phân công công tác trong BCH và BTV Đảng bộ nhiệm XXIX

 

Văn phòng Đảng uỷ

Báo cáo số lượng kết nạp Đảng hàng năm (05 – 10)

 

Văn phòng Đảng uỷ

Danh sách chi bộ được đánh giá tốt 08 + 09

 

Văn phòng Đảng uỷ

Danh sách các cá nhân được đánh giá tốt 08 + 09

 

Văn phòng Đảng uỷ

Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ XXIX

 

Văn phòng Đảng uỷ

Nghị quyết sô 03: Quy định lịch sinh hoạt của tổ chức Đảng

 

Văn phòng Đảng uỷ

Hướng dẫn số 57 của BTCTW về 1 số vần đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

 

Văn phòng Đảng uỷ

Điều lệ Đảng CS Việt Nam

 

Văn phòng Đảng uỷ

Công văn số 22 – CV/ĐU về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

 

Văn phòng Đảng uỷ

Báo cáo tổng kết của Đảng bộ nhà trường

 

Văn phòng Đảng uỷ

Sổ theo dõi sinh hoạt chi bộ

 

Văn phòng Đảng uỷ

Những định hướng công tác chủ yếu xây dựng và phát triển nhà trường

 

Phòng HCTH

Báo tiếng nói đại học Y  - số 1 năm 2004.

 

Phòng HCTH

QĐ 1966/ QĐ – BYT: Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Y

 

Phòng TCCB

QĐ 2539/ QĐ – YHN: Quy định chức năng nhiệm vụ các phong ban

 

Phòng TCCB

QĐ 153/2003/ QĐ – TTg: Điều lệ trường Đại học

 

Phòng HCTH

QĐ 201/ 2001/ QĐ – TTg: Chiến lược phát triển giáo dục 01 - 10

 

Phòng HCTH

Định hướng kế hoạch phát triển giáo dục 2001 - 2010

 

Phòng HCTH

Sắc lệnh thành lập trường ĐHYHN

 

Phòng HCTH

Mục tiêu của trường Đại học (Luật Giáo dục)

 

Phòng HCTH

NĐ 116/2003/NĐ – CP: Nghị định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ công chức.

 

Phòng TCCB

QĐ 64/2008/ QĐ – BGDDT: Quy định chế độ làm việc đối với Giảng viên

 

Phòng TCCB

HD 1 số điều  NĐ 116/2003/ NĐ – CP: Thông tư 74/2005/ TT - BNV

 

Phòng TCCB

HD thực hiện NĐ 116/2003/ NĐ – CP: Thông tư 10/2004/ TT - BNV

 

Phòng TCCB

NĐ 21/2010/ NĐ – CP: Nghị định về quản lý biên chế công chức.

 

Phòng TCCB

Danh sách CBVC đến 30/6/2010

 

Phòng TCCB

QĐ thành lập trung tâm thử nghiệm lâm sàng và

 

Phòng TCCB

QĐ thành lập TT ĐT và chuyển giao công nghệ

 

Phòng TCCB

QĐ thành lập BM Y học gia đình

 

Phòng TCCB

QĐ thành lập của hành giới thiệu sản phẩm và cung ứng dịch vụ KT thuộc trung tâm in

 

Phòng TCCB

QĐ 828/BYT - Quyết định tách trường

 

Phòng HCTH

QĐ 452/BTY……………………

 

Phòng HCTH

Quy hoạch tổng thể của nhà trường đến năm 2020

 

Phòng Quản trị

Sách Đại học Y 100 năm

 

Phòng HCTH

Sách Đại học Y 105 năm

 

Phòng HCTH

Đại học Y năm tháng và sự kiện

 

Phòng HCTH

 

TIÊU CHUẨN 5, 6

Tên Minh chứng

Mã hóa

Nguồn gốc

Quyết định thành lập hội đồng khen thưởng, kỷ luật

YHN060301

Phòng CTCT&HSSV

Quy chế 42/2007/QĐ-BGDĐT về việc ban hành công tác Học sinh sinh viên trong các trường Đh, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

YHN060302

Phòng CTCT&HSSV

Quy chế 39/2000/QĐ-BGDĐT

YHN060303

Phòng CTCT&HSSV

Quyết định 2539/QĐ-YHN về việc ban hành quy định về chức năng nhiệm vụ của các phòng ban trong trường Đại học Y HN

YHN060304

Phòng CTCT&HSSV, Hành chính

Quyết định 1524/QĐ-ĐHYHN về việc ban hành Quy định công tác sinh viên ngoại trú hệ chính quy trường Đại học Y HN

YHN060305

Phòng  CTCT&HSSV

Quyết định 1525/QĐ-ĐHYHN về việc ban hành Quy định xử lý kỷ luật sinh viên hệ chính quy vi phạm nội quy, quy chế học tập, rèn luyện trường Đại học Y HN

YHN060306

Phòng  CTCT&HSSV

Quyết định 1526/QĐ-ĐHYHN về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Y HN

YHN060307

Phòng  CTCT&HSSV

Báo cáo tổng kết năm học về công tác học sinh sinh viên

YHN060308

Phòng CTCT&HSSV

Lịch sinh hoạt đầu khóa

YHN060309

Phòng  CTCT&HSSV

Lich sinh hoạt ngoại khóa, đối thoại với hiệu trưởng và Ban Giám hiệu.

YHN060310

Phòng  CTCT&HSSV, Hành chính

Báo sinh viên, tiền phong, cẩm nang phục vụ sinh viên,

YHN060311

Đoàn thanh niên, Tuyên huấn

Quyển ghi chép những nội dùng phát thanh (năm 2007)

YHN060312

Tuyên huấn

Nội dung  của một buổi phát thanh

YHN060313

Tuyên huấn

Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường Đại học Y HN trong các năm học

YHN060314

Đoàn thanh niên

Hướng dẫn số 49 HĐ/TNHN công tác thi đua khen thưởng chiến dịch Mùa hè xanh tình nguyện năm 2010

YHN060315

Đoàn thanh niên

Quyết định và danh sách khen thưởng sinh viên trong các phong trào Đoàn

YHN060316

Đoàn thanh niên

-Thông báo đến cuộc phát động

-Quyết định trao giải cho sinh

-Công đoàn báo cáo.

YHN060317

 

Đoàn thanh niên

 

TIÊU CHUẨN 7,8

Tên Minh chứng

Mã hóa

Nguồn gốc

Đề án thành lập phòng HTQT - ĐHYHN

YHN080101

Chức năng nhiệm vụ của phòng HTQT

YHN080102

Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban trong trường ĐHYHN năm 2007

Tổ chức, hoạt động về Quan hệ quốc tê

YHN080103

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường ĐHYHN năm 2009

Quy định về xuất cảnh, nhập cảnh

YHN080104

Tài liệu về xuất cảnh, nhập cảnh năm 2004

Nghị định 165/2004/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật giáo dục về quản lý HTQT trong lĩnh vực giáo dục

 

YHN080105

Nghị định 165/2004/NĐ-CP, nagỳ 16/09/2004

Thông tư liên tịch hướng dẫn tổ chức khoa học và công nghệ công lập mời chuyên gia, nhà KH nước ngoài vào VN và cử cán bộ ra nước ngoài hoạt động KH và CN

YHN080106

Nghị định số 11/2007/TTLT/BCA-BKHCN

Thông tư số 01/TT-BTC ngày 06/01/2010 về chi tiêu tiếp đón các đoàn khách quốc tế đến làm việc và tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách nước ngoài 

YHN080107

Thông tư số 01/TT-BTC ngày 06/01/2010

Quy định 109/2005/QĐ-BNV về ban hành quy chế cử CBCC đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước

YHN080108

Quy định 109/2005/QĐ-BNV

Báo cáo tổng kết và đánh giá hàng năm về các hoạt động HTQT của Trường từ năm 2005 đến nay.

YHN080109

Báo cáo tổng kết của phòng HTQT từ 2005 đến nay

Danh mục các đối tác quốc tế có ký kết văn bản ghi nhớ hợp tác với nhà trường

YHN080110

Do các cán bộ phòng HTQT phụ trách các khối nước   tổng hợp và lập danh sách 

Danh sách các chương trình đào tạo liên kết với đối tác nước ngoài

YHN080201

Do phòng HTQT và các Bộ môn có hợp tác đào tạo liên kết báo cáo

Báo cáo thống kê các chương trình trao đổi học bổng và số người học sang cơ sở của đối tác nước ngoài từ năm 2005 đến nay

YHN080202

Số liệu do phòng HTQT, phòng CTHSV báo cáo

Danh sách giảng viên nước ngoài sang làm việc tại Trường  từ năm 2005 đến nay

Số liệu phòng HTQT tổng hợp

Báo cáo thống kê số lượng cán bộ, giảng viên tham gia hội nghị, hội thảo, tham quan khảo sát nước ngoài từ 2005 đến nay

YHN080204

Số liệu do phòng TCCB tổng hợp

Báo cáo thống kê số sinh viên nước ngoài đến học tại Trường hàng năm ( kể từ 2005)

YHN080205

Số liệu do phòng HTQT tổng hợp

Báo cáo tổng kết hàng năm về hiệu quả và tác động của chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi hợp tác đào tạo, trao đổi học thuật, trao đổi giảng viên và sinh viên đối tác nước ngoài (kể từ 2005)

YHN080206

 

Báo cáo về những tác động tích cực đối với quản lý đào tạo và triển khai các hoạt động đào tạo (chương trình, phương pháp, học, kiểm tra đánh giá....) của các đợt tham quan khảo sát nước ngoài.

YHN080207

 

Báo cáo thống kê số lượng trang thiết bị mà các dự án hợp tác với đối tác nước ngoài đã mua cho trường và phục vụ dự án

YHN080208

Thống kê của các dự án trong Trường

Báo cáo thống kê số lượng các hội nghị, hội thảo có sự tham gia của đối tác nước ngoài từ năm 2005 đến nay

YHN080301

Thống kê của phòng NCKH, phòng HTQT

Báo cáo thống kê số lượng các đề tài, dự án nghiên cứu có phối hợp với đối tác nước ngoài từ năm 2005 đến nay 

YHN080302

Thống kê của phòng NCKH và phòng HTQT

Báo cáo thống kê số lượng các giảng viên thực hiện đề tài NCKH/ dự án/đề án với đối tác nước ngoài từ 2005 đến nay

YHN080303

Thống kê của phòng NCKH

Báo cáo thống kê số lượng công trình công bố trong nước và tại nước ngoài từ các liên kết NCKH/dự án/đề án với đối tác nước ngoài  

YHN080304

Thống kê của phòng NCKH

Báo cáo các kết quả đạt được thông qua các hoạt động triển khai các văn bản HTQT trên các lĩnh vực NCKH/dự án/ đề án chuyển giao công nghệ 

YHN080305

 

Báo cáo hàng năm tổng kết đánh giá kết quả hoạt động hợp tác trong KHCN với đối tác nước ngoài từ năm 2005 đến nay

YHN080306

 < none;" class="MsoTableGrid">

Tên Minh chứng

Mã hóa

Nguồn gốc

Thống kê số lượng máy tính dành cho các hoạt động dạy – học và nghiên cứu khoa học trên giảng viên

YHN090401

Phòng Vật tư trang thiết bị

Thống kê số lượng và tỷ lệ máy tính dành riêng cho công tác quản lý trên số lượng cán bộ quản lý và phục vụ

YHN090402

Phòng Vật tư trang thiết bị

Bản mô tả hệ thống mạng máy tính trường ĐHYHN

YHN090403

Phòng CNTT

Văn bản quy định và hướng dẫn việc sử dụng máy tính và mạng Internet

YHN090404

Phòng CNTT

Các quy định về quản trị mạng để đảm bảo hoạt động của mạng ổn định

YHN090405

Phòng CNTT

Thống kê các thiết bị tin học hỗ trợ hiệu quả các hoạt động dạy và học, nghiên cứu khoa học và quản lý

YHN090406

Phòng Vật tư trang thiết bị

Các văn bản, tài liệu thể hiện công tác quản lý của trường được tin học hóa, có sử dụng các phần mềm quản lý chuyên dụng

YHN090407

Phòng CNTT, Phòng Vật tư trang thiết bị

Báo cáo hàng năm đánh giá hiệu quả sử dụng tin học hóa hỗ trợ công tác quản lý, hoạt động dạy – học và nghiên cứu khoa học

YHN090409

Phòng CNTT, Phòng HCTH

Quyết định số 170/2006/ QĐ - TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng CP về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan, cán bộ , viên chức nhà nước

YHN090601

Trang: Sinh viên hành chính                                      http:// Hành chính.com.vn

Quyết định số 260/2006/QĐ - TTg ngày 14/11/2006 về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 147/1999/QĐ - TTg ngày 5/7/1999 của Thủ tướng CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

YHN090602

Trang tin điện tử: Uỷ ban dân tộc                                   http:// cema.gov.vn

Kê khai đăng ký quyền quản lý, sử dụng nhà đất thuộc trụ sở làm việc thuộc sở hữu Nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp

YHN090603

Bộ Y tế

YHN090604

Sở tài chính Hà Nội cấp

Tờ trình số 1412 ngày 14/12/2009 về việc xin phê duyệt danh mục cải tạo, sửa chữa nâng cấp một số hạng mục công trình (Mục 118) thuộc nguồn ngân sách chi thường xuyên năm 2010,

YHN090605

Phòng Quản trị

Biên bản khảo sát hiện trạng Trường Đại học Y Hà Nội tại cơ sở số 1 phố Tôn Thất Tùng

YHN090606

Phòng Quản trị

Biên bản làm việc chuẩn bị phương án quy hoạch và thiết kế quy hoạch Trường Đại học Y Hà Nội tại số 1 phố Tôn Thất Tùng

YHN090607

Phòng Quản trị

Tờ khai đăng ký trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp công lập của Trường Đại học Y Hà Nội tại cơ sở 42C Lý Thường Kiệt

YHN090608

Phòng Quản trị

Ban 10-80

YHN090609

Phòng Quản trị

13 Lê Thánh Tông

YHN090610

Phòng Quản trị

48 Tăng Bạt Hổ

YHN090611

Phòng Quản trị

Bảng tổng hợp danh mục thiết bị thông dụng phục vụ cho các bộ môn y học cơ sở - Dự án ADB

YHN090612

Phòng Quản trị

Tờ trình phê duyệt danh mục cải tạo, sửa chữa nâng cấp một số hạng mục công trình (Mục 118) thuộc nguồn ngân sách chi thường xuyên năm 2010

YHN090613

Phòng Quản trị

g văn đề nghị sửa chữa bộ môn Hoá học, hoá sinh Mô học - phôi thai học, sinh học di truyền, sinh lý học, bộ môn Toán tin, vi sinh, giải phẫu, Phẫu thuật thực nghiệm, Giải phẫu bệnh…

YHN090614

Phòng Quản trị

Trường Đại học -Tiêu chuẩn thiết kế (TCVN3981:1985)

YHN090701

TCVN

Trường Đại học Y Hà Nội được cấp theo thông báo số 743/QLQH ngày 17/11/1983

YHN090702

Phòng Quản trị

Ranh giới đất của Trường được xác định theo trích lục bản đồ 472 ngày 10/11/1987

r>

Văn bản hợp thức hoá đất xây dựng do Ông Trương Tùng Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ký công văn số 3380/CV-UB ngày 13 tháng 7 năm 1990 ( công văn này thay thế giấy phép sử dụng đất chính thức

YHN090704

Phòng Quản trị

Chỉ giới đường đỏ, công văn số 883/VQH-T1 ngày 30/12/2008 về việc cấp số liệu kỹ thuật tại số 1 phố Tôn Thất Tùng

YHN090705

Phòng Quản trị

Quy hoạch chi tiết cải tạo xây dựng Trường đại học Y Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

YHN090706

Phòng Quản trị

Tờ khai trụ sở làm việc , cơ sở hoạt động sự nghiệp công lập

YHN090707

Phòng Quản trị

Kế hoạch dự toán ngân sách năm của trường ĐHYHN trình bộ Y tế phê duyệt

YHN100201

Phòng TCKT

Các quyết định phân bổ giao dự toán hàng năm theo các mục chỉ tiêu

YHN100202

Phòng TCKT

Biên bản phân bổ kinh phí hàng năm

YHN100203

Phòng TCKT

Dự toán chi tiết sửa chữa các hạng mục công trình, danh mục mua sắm TSCĐ, vật tư tiêu hao

YHN100204

Phòng TCKT

Quy chế chi tiêu nội bộ

YHN100205

Phòng TCKT

Biên ban góp y xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ

YHN100206

Phòng TCKT

Dự thảo sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ

YHN100207

Phòng TCKT

Báo cáo quyết toán tài chính hàng năm

YHN100208

Phòng TCKT

Biên bản thẩm định quyết toán hàng năm

m 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt;">

Phòng TCKT

 

 

 

 

TTKT&ĐBCL

Các tin khác

Webiste mới HMU
Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein