Thông báo về việc triển khai công tác khảo thí và đăng ký hình thức thi (04-11-2010)
Nhằm nâng cao chất lượng dạy học và công tác khảo thí của trường Đại học Y Hà Nội, đồng thời từng bước làm giảm gánh nặng khảo thí cho các Bộ môn trong trường, bắt đầu từ năm học 2010-2011 BGH giao nhiệm vụ cho Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục triển khai công tác quản lý đề thi hết môn cho đối tượng sinh viên đại học và phối hợp với các Bộ môn tổ chức ra đề thi.

BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số :       /ĐHYHN-TT Khảo thí & ĐBCLG                            Hà nội, ngày     tháng     năm 2010.

     V/v triển khai công tác Khảo thí

 

 

Giai đoạn 1: Năm học 2010-2011 và  năm học 2011-2012:  1/2 số môn lý thuyết của toàn trường thi bằng trắc nghiệm. Các môn lý thuyết còn lại thi bằng các câu hỏi ngắn 15 hoặc 30 phút/câu.

-              Giai đoạn 2: Năm học 2012-2013 và năm học 2013-2014: hoàn thiện bộ câu hỏi trắc nghiệm cho tất cả các môn lý thuyết có thể thi bằng trắc nghiệm.

Từ năm học 2010-2011 tất cả các câu hỏi trắc nghiệm và các câu hỏi tự luận ngắn (15 hoặc 30 phút/câu) được lưu trữ thành ngân hàng và quản lý tập trung tại Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD. Hàng năm, để nâng cao chất lượng đề thi, Trung tâm sẽ giúp các Bộ môn cập nhật và bổ sung ngân hàng.

BGH đề nghị các Bộ môn đăng ký hình thức thi các môn Lý thuyết cho từng năm học trong  giai đoạn từ 2010-2012 theo biểu Mẫu số 1 (gửi kèm theo công văn này hoặc download từ http://hmu.edu.vn trong mục “Khảo thí & Đảm bảo chất lượng” ) rồi gửi về Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (P.102, nhà A1, Đại học Y Hà Nội) ĐT: 38523798(156) hoặc qua  Email: khaothihmu@gmail.com  trước ngày 19/11/2010.

Hiện nay, Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục đã được trang bị máy scan, sẵn sàng phục vụ cho chấm thi trắc nghiệm. Ban Giám hiệu và Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục khuyến khích những Bộ môn đã có bộ câu hỏi trắc nghiệm, hoàn thành sớm ngân hàng câu hỏi và đăng ký tổ chức thi cho sinh viên theo hình thức thi này.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu TT Khảo thí & ĐBCLGD

- Lưu trữ. 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Hữu Tú

Download biểu mẫu tại đây

TTKT&ĐBCL

Các tin khác

Webiste mới HMU
Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein