Thống kê số lượng đầu sách (18-01-2011)
Để đánh giá thực trạng số lượng sách giáo khoa, tài liệu tham khảo của các đơn vị trong toàn trường hiện đang sử dụng trong giảng dạy và nghiên cứu cũng như kế hoạch bổ sung trong 5 năm tới đối với từng hệ đào tạo. Nhà trường đã có CV số 26/ĐHYHN - TTKTDDBCLGD về việc thống kê số lượng sách

                           BỘ Y TẾ

            TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

 


Số:  26  /ĐHYHN-TTKTĐBCLGD

       V/v Thống kê số lượng đầu sách sử dụng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


  Hà Nội, ngày 11  tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Các Viện, Khoa, Bộ môn trong toàn trường

 

Để đánh giá thực trạng số lượng sách giáo khoa, tài liệu tham khảo của các đơn vị trong toàn trường hiện đang sử dụng trong giảng dạy và nghiên cứu cũng như kế hoạch bổ sung trong 5 năm tới đối với từng hệ đào tạo.  Ban Giám hiệu trường đại học Y Hà Nội đề nghị các Viện, Khoa và Bộ môn thống kê số lượng đầu sách theo Biểu mẫu số 1  và Biểu mẫu số 2(đính kèm công văn hoặc download trực tiếp từ http://hmu.edu.vn trong mục “Khảo thí & Đảm bảo chất lượng”) và gửi qua email hoặc trực tiếp về Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục trước ngày 28/01/2011.

 

 

 

 

Nơi nhận:

-    Như trên (để thực hiện);

-    Lưu TT. KTĐBCLGD;

-    Lưu Văn thư.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Hữu Tú

 

Download biểu mẫu

TT KT - ĐBCLGD

Các tin khác

Webiste mới HMU
Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein