Thông báo về việc báo cáo kê khai tài sản và thu nhập (08-06-2011)
Thực hiện công văn số 2580/BYT-TTrB ngày 12/5/2011 của Bộ Y tế về việc báo cáo kê khai tài sản và thu nhập. Đề nghị các đơn vị gửi bản kê khai tài sản và thu nhập về phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 15/6/2011.

Thực hiện công văn số 2580/BYT-TTrB ngày 12/5/2011 của Bộ Y tế về việc báo cáo kê khai tài sản và thu nhập.

Ban Giám hiệu nhà trường đề nghị các cán bộ, viên chức trong diện sau: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Kế toán trưởng, Trưởng phòng/khoa/viện/bộ môn/trung tâm, Phó trưởng phòng/khoa/viện/bộ môn/trung tâm, Giáo sư, Phó giáo sư, Giảng viên chính trong toàn trường thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản và thu nhập theo mẫu đính kèm (kê khai lần đầu theo mẫu số 01 và kê khai bổ sung hàng năm theo mẫu số 01A).
Đề nghị các đơn vị gửi bản kê khai tài sản và thu nhập về phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 15/6/2011.
Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập: xem chi tiết
- Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về Minh bạch tài sản, thu nhập: xem chi tiết

 

 
 

Tổ chức cán bộ

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein