Thông báo kết quả xét chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư cấp cơ sở năm 2011 (01-08-2011)
Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Hà Nội xin thông báo đến các đơn vị trong toàn Trường, các bệnh viện có liên quan kết quả công nhận đạt tiểu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư đợt năm 2011.

Đề nghị các đơn vị, cá nhân có ý kiến phản ánh xin gửi về Ban Thư ký Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở: Phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ Trường Đại học Y Hà Nội, tầng 3 Nhà A1. Điện thoại: 04.38527622. Các ý kiến phản ánh xin gửi trước ngày 10/8/2011.
Xin mời xem chi tiết: Kết quả xét chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2011.

 

Phòng NCKH

Các tin khác