Quyết định về việc Ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên (07-11-2011)
Quyết định số 3126 /QĐ-ĐHYHN và quy định kèm theo về việc lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI


 

Số:3126 /QĐ-ĐHYHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 31  tháng 10   năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

 

Căn cứ Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường Đại học, quy định quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng trường Đại học;

Căn cứ Quyết định số 1966/QĐ-BYT ngày 05/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Y Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 2754/BGDĐT- NGCBQLGD ngày 20/5/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên (có Quy định kèm theo).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Phòng Quản lý Đào tạo Đại học, Phòng Quản lý Đào tạo Sau đai học, Phòng Công tác Chính trị Học sinh Sinh viên, Trung tâm Công nghệ thông tin Y học, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các Viện, Khoa, Bộ môn, các Phòng, Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

     

 Nơi nhận:

-   Như Điều 3;

-   Lưu TTKT&ĐBCLGD;

-   Lưu HCTH.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

                  Nguyễn Đức Hinh

Download Quy định lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên tại đây

TT KT & DBCLGD

Các tin khác