Hội đồng đạo đức Trường Đại học Y Hà Nội (30-08-2012)
Từ năm 2003, theo hướng dẫn của Bộ Y Tế, Trường Đại học Y Hà Nội đã thành lập Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học.

  Trải qua các nhiệm kỳ đến năm 2014, Hội đồng đạo đức nhiệm kỳ 4 đã được thành lập theo quyết định 1722/QĐ- ĐHYHN ngày 20 tháng 05 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội.  

 

Hội đồng đạo đức của trường Y Hà Nội đã đăng ký với Hoa Kỳ và có mã số:
IRB00003121 Hanoi Med U IRB #1 Hanoi VIETNAM 
 
1. Mẫu đăng ký đề tài cần thông qua Hội đồng đạo đức Y sinh học Trường Đại học Y Hà Nội. Tải file
2. Dự thảo chi phí cho họp hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học của Trường Đại học Y Hà Nội. Tải file
3. Hội đồng làm việc theo quy định về Đạo đức trong nghiên cứu khoa học của Bộ Y Tế và qui định của quốc tế. Qui trình làm việc của Hội đồng gồm 13 qui trình do Bộ Y Tế hướng dẫn:
Qui trình 1 (SOP1): Hướng dẫn việc xác định vai trò, chức năng, thành phần và thẩm quyền của Hội đồng. Tải file
Qui trình 2 (SOP2): Lập kế hoạch. Tải file
Qui trình 3 (SOP3):  Xét duyệt mới. Tải file
Qui trình 4 (SOP4): Xét duyệt nghiên cứu dịch tễ học. Tải file
Qui trình 5 (SOP5): Xem xét định kỳ. Tải file
Qui trình 6 (SOP6): Xem xét rút gọn. Tải file
Qui trình 7 (SOP7):  Phê duyệt thay đổi bổ sung. Tải file
Qui trình 8 (SOP8):  Lưu trữ hồ sơ. Tải file
Qui trình 9 (SOP9):  Giải quyết khiếu nại. Tải file
Qui trình 10 (SOP10) : Báo cáo SE, SAE. Tải file
Qui trình 11 (SOP11) : Xem xét ICF. Tải file
Qui trình 12 (SOP12) : Xem xét Placebo. Tải file
Qui trình 13 (SOP13) : Giám sát thử nghiệm lâm sàng. Tải file
4. Các văn bản quy định về Đạo đức trong y học. (Tải file)
5. Mẫu đăng ký đề tài cần thông qua Hội đồng đạo đức Y sinh học của đối tượng Nghiên cứu sinh, Trường Đại học Y Hà Nội. Tải file

Phòng Khoa học - Công nghệ

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Đăng ký tham dự chuyên đề
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Cơ sở dữ liệu y học
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
Trung tam Phat trien chuong trinh
TRAC
Nesle