Thông báo về việc công bố kết quả hoạt động lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên (31-08-2012)
Thông báo về việc công bố kết quả hoạt động lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên.

 

BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số :           /ĐHYHN-TTKT&DBCLGD              Hà Nội, ngày       tháng  08 năm 2012

 V/v công bố kết quả hoạt động lấy ý kiến phản hồi

 của người học về  hoạt động giảng dạy của Giảng viên

 

                                                      Kính gửi:  

-         Các Viện, Khoa, Bộ môn

-         Các giảng viên

            Nhằm theo dõi  chất lượng dạy học của trường Đại học Y Hà Nội, Hiệu trưởng đã ban hành quyết định số 3126 /QĐ-ĐHYHN  ngày 31 tháng 10 năm 2011 về Quy định lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên bắt đầu từ năm học 2011 – 2012 và giao cho Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Giáo dục làm đầu mối tổ chức. Trong năm học 2011-2012, Trung tâm Khảo thí &  Đảm bảo chất lượng đã nhận được 27199 lượt ý kiến phản hồi của sinh viên cho 318 giảng viên tham gia giảng dạy lý thuyết  thuộc 48 Viện/ Khoa/ Bộ môn trong toàn trường. Số liệu này đã được xử lý và  phân tích cho từng giảng viên và từng Bộ môn trong trường. Kết quả này sẽ được gửi trực tiếp đến những giảng viên được sinh viên cho ý kiến phản hồi và Trưởng các Bộ môn.

Ý kiến phản hồi của sinh viên là một kênh thông tin quan trọng giúp các cá nhân và Bộ môn xem xét và điều chỉnh hoạt động dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của cá nhân, Bộ môn và Nhà trường. Ban Giám hiệu đề nghị các cá nhân và Bộ môn xem xét kết quả phản hồi của sinh viên và có điều chỉnh phù hợp trong năm học mới.

Thời gian: Từ  đến 04 đến 14 tháng 9 năm 2012.

Địa điểm: Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD(phòng 102, tầng 1, nhà A1)

Hướng dẫn phiên giải kết quả được đăng tải trên Website: http://hmu.edu.vn/news/newsdetail.asp?targetID=2725. Mọi góp ý và thắc mắc về hoạt động này xin gửi về Trung tâm hoặc qua email: ktdbcl@hmu.edu.vn.

          Xin trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu TTKT&ĐBCLGD;

- Lưu trữ. 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Đức Hinh

 

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein