Trung tâm phát triển chương trình và đào tạo tư vấn nhân lực y tế (10-11-2012)
CURRICULUM DEVELOPMENT CENTER FOR HUMAN RESOURSE IN HEALTH: CDC-HRH
GIỚI THIỆU: Trung tâm Phát triển Chương trình đào tạo và Tư vấn Nhân lực Y tế là một đơn vị học thuật trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội được thành lập theo quyết định số 2058/QĐ-ĐHYHN của Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội, ngày 09/07/2012. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Trung tâm là nghiên cứu thiết kế phát triển chương trình giáo dục y học nhằm đảm bảo thực hịên đổi mới giáo dục theo hướng đảm bảo chất lượng và hiệu quả cho tất cả các bên liên quan đến giáo dục y học. Trung tâm coi tích hợp nghiên cứu, tư vấn quản lý, xây dựng năng lực và vận động chính sách về phát triển chương trình giáo dục sức khoẻ con người là bộ công cụ chủ yếu để hoàn thành sứ mệnh của mình với những ý tưởng thực tế, sáng tạo và chuẩn mực vì sự phát triển chất lượng đào tạo nhân lực y tế.

 

TẦM NHÌN:  Trung tâm Phát triển Chương trình đào tạo và Tư vấn Nhân lực Y tế hướng tới thúc đẩy phát triển chương trình giáo dục cho sức khỏe để tạo dựng một xã hội học tập vì sức khỏe trong bối cảnh hội nhập.
SỨ MỆNH: Hàn gắn các khoảng trống giáo dục phát triển nguồn nhân lực y tế qua hành động hỗ trợ và đưa ra những vấn đề cấp thiết vào vận động chính sách và xây dựng năng lực.
MỤC TIÊU: 
          1. Thực hiện những nghiên cứu và điều tra có chất lượng về nhu cầu chăm sóc sức khỏe 
          2. Tăng cường nhận thức về trách nhiệm xã hội của tất cả các bên liên quan bằng việc vận động chính sách, thực hiện truyền thông và  liên kết
          3. Thúc đẩy sự tham gia của tất cả các bên liên quan vào quá trình phát triển và ra quyết định
          4. Thúc đẩy việc trao đổi kiến thức giữa các hợp tác quốc tế, hội thảo chuyên đề, hội nghị
          5. Hỗ trợ về đào tạo cho tất cả các bên liên quan về phát triển chương trình đào tạo bao gồm lập kế hoạch, xây dựng mục tiêu, quản lý phát triển nội dung, phương pháp giảng dạy, giám sát và đánh giá
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH:
      • Thực hiện nghiên cứu, phân tích, điều tra trong các lĩnh vực đào tạo phát triển nhân lực y tế
      • Tăng cường nhận thức về trách nhiệm xã hội của tất cả các bên liên quan bằng việc vận động chính sách, thực hiện truyền thông và  liên kết
      • Hỗ trợ tất cả các bên liên quan tham gia vào quá trình phát triển và ra quyết định
      • Hỗ trợ trao đổi kiến thức và kết nối mạng lưới với các đối tác tại Việt Nam, trong Khu vực và Quốc tế
CƠ CẤU TỔ CHỨC-CÁN BỘ
Lãnh đạo Trung tâm
Giám đốc trung tâm: PGS.TS. Bùi Mỹ Hạnh
Giảng viên chính-chuyên ngành Sinh lý học
Trưởng Khoa Thăm dò chức năng-Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
Điện thoai: 0983070973. Email: buimyhanh@hmu.edu.vn
Các  Nhóm công tác
1. Nhóm phụ trách phát triển chương trình đào tạo chi tiết: Các Bộ môn, Phòng QL Đào tạo đại học, QL Đào tạo sau đại học, Công tác CT &HVSV.
2. Nhóm phụ trách về phát triển năng lực theo chuẩn nghề: Ban lãnh đạo Trung tâm, các cơ quan đơn vị trong và ngoài trường. 
3. Nhóm phụ trách công nghệ trong quản lý phát triển chương trình
4. Nhóm phụ trách về nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực): Các Phòng TCCB, HCTH, TCKT các cơ quan đơn vị ngoài trường. 
Cơ chế hoạt động
Trung tâm Phát triển chương trình đào tạo nhân lực y tế chịu sự quản lý toàn diện của Hiệu trưởng  theo quy định của pháp luật.
Trung tâm Phát triển chương trình đào tạo nhân lực y tế  có mối quan hệ phối kết hợp với các khoa, bộ môn, các phòng chức năng của Trường trong việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo.
Trung tâm Phát triển chương trình đào tạo nhân lực y tế có mối quan hệ hợp tác với các trường Đại học Y, Viện, cơ sở khám chữa bệnh... liên kết đào tạo nguồn nhân lực y tế và phát triển năng lực hành nghề chuyên nghiệp của các tuyến điều trị qua các dự án, chương trình, tổ chức trong nước, Quốc tế và các cơ sở đào tạo khác.
 
 
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Địa chỉ :  Nhà A1, Phòng 519, Trường ĐHYHN, Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 84 4 3523798. Website : www.hmu.edu.vn;   E-mail:  cdc.hrh@gmail.com
 
 

Trung tâm phát triển chương trình đào tạo và tư vấn nhân lực y tế

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
newsletter
liên hệ

Trường Đại học Y Hà Nội

01 Tôn Thất Tùng-Đống Đa-Hà Nội

+84 024 38523798
daihocyhn@hmu.edu.vn
http://www.hmu.edu.vn