Thông báo về kế hoạch đào tạo bồi dưỡng viên chức năm 2013 (21-12-2012)
Thực hiện công văn số 5370/BYT-TCCB ngày 6/8/2012 của Bộ Y tế về việc báo cáo thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2012 và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 2013...

 Nhằm mục đích tạo nguồn, nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ, viên chức, đồng thời cũng là nhiệm vụ, trách nhiệm của các đơn vị và quyền lợi của mỗi cán bộ, viên chức trong công tác đào tạo bồi dưỡng.
Xin mời tải file:

1. Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng.
2. Mẫu đăng ký.
3. Danh sách các khóa đào tạo.

Phòng Tổ chức cán bộ

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein