Công văn gửi các bộ môn về việc "Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm" (29-05-2013)

 

                             BỘ Y TẾ

             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 697 /ĐHYHN- TT KT&ĐBCLGD                                         Hà Nội, ngày   14  tháng   05  năm 2013

     V/v  Bổ sung ngân hàng câu hỏi

 

 

                             Kính gửi:         Các Viện, Khoa/Bộ môn trong toàn trường

 

Theo kế hoạch về công tác Khảo thí của Nhà trường đã được thông qua tại các hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị giáo vụ, đến hết năm học 2013 – 2014, tất cả các môn thi lý thuyết của Đào tạo Đại học sẽ thi theo ngân hàng câu hỏi chung của Nhà trường. Hiện nay, đã có 26 Bộ môn nộp ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm về Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD và đã cùng Trung tâm tổ chức thi cho hơn 60 đối tượng sinh viên, học viên khác nhau.

Để công tác Khảo thí của trường được thực hiện đúng kế hoạch, Ban Giám hiệu đề nghị:

-          Với các Bộ môn đã có ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm: Cần cập nhật, bổ sung thêm câu hỏi mới, phân loại câu hỏi (Dễ - Trung bình - Khó).

-          Với các Bộ môn chưa có ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm: Cần xây dựng và hoàn thành bộ câu hỏi (mỗi tiết lý thuyết khoảng 15 – 20 câu hỏi trắc nghiệm).

-          Với các Bộ môn không thể thi bằng hình thức trắc nghiệm: Cần xây dựng và hoàn thành ngân hàng câu hỏi tự luận ngắn (15 – 30 phút/câu, mỗi ĐVHT có tối thiểu 20 - 30 câu).

-          Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD có trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ các Bộ môn nếu có yêu cầu. 

Đề nghị ban lãnh đạo các Viện/ Khoa/Bộ môn phân công cán bộ, bố trí thời gian để hoàn thành ngân hàng câu hỏi của đơn vị trong năm học 2013-2014 (Xem chi tiết ở danh sách kèm theo với các yêu cầu cụ thể). Download

 

Nơi nhận:

 - Như trên;

 - Hiệu trưởng (để b/c);

 - Lưu: VT, TT KT&ĐBCLGD.

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 (Đã ký)

 

Nguyễn Hữu Tú

 

 

TT KT&ĐBCLGD

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein