Kế hoạch Cải cách hành chính của Trường Đại học Y Hà Nội năm 2015 (20-01-2015)
Thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 16/7/2012 của Bộ Y tế; nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, Trường Đại học Y Hà Nội đề ra kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2015, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Tiếp tục đơn giản, hiện đại  hóa các thủ tục hành chính về quy trình, hồ sơ và biểu mẫu; cập nhật, công khai thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử của Trường.

2. Kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp theo quy định để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Đảm bảo mức độ hài lòng của  của các cá nhân, tổ chức có liên quan trong công tác hành chính của Trường Đại học Y Hà Nội.

3. Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ công chức, viên chức Nhà trường đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ ở từng vị trí việc làm.

4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng công tác hành chính. Nâng cấp cổng thông tin điện tử của Trường nhằm đảm bảo vận hành thông suốt và phục vụ tốt các hoạt động.

5. Tiếp tục xây dựng và áp dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 trong Nhà trường.

II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Cải cách thể chế

- Nâng cao hiệu quả việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật trong các hoạt động của Nhà trường.

- Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các thủ tục hành chính mới theo quy định của Nhà nước và Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Cải cách thủ tục hành chính

- Nâng cao chất lượng soạn thảo và ban hành văn bản hành chính, đảm bảo tính khoa học, thống nhất và khả thi.

- Đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đảm bảo dễ thực hiện trong các hoạt động của Nhà trường.

- Tổ chức thực hiện, kịp thời sửa đổi hoặc bổ sung các thủ tục hành chính đã được phê duyệt theo quy định của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 và các văn bản của các cấp có thẩm quyền.

- Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính bằng các hình thức thích hợp.

3. Cải cách tổ chức bộ máy

- Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà trường; đề nghị Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường và các đơn vị có con dấu, tài khoản riêng.

- Ủy quyền cho các đơn vị cấp 3, góp phần nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ.

- Tổ chức lấy ý kiến của công chức, viên chức, người lao động của các cá nhân và tổ chức có liên quan để tiếp tục cải tiến và nâng cao hiệu quả bộ máy, phục vụ cho công tác giảng dạy và khám chữa bệnh.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức

- Thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quản lý đội ngũ công chức, viên chức, người lao động (CCVC) theo quy định của pháp luật.

- Thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ CCVC.

- Có chính sách khen thưởng, đãi ngộ hợp lý đối với CCVC tích cực, trách nhiệm cao và sáng tạo trong công việc nhằm khuyến khích, động viên CCVC hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường giám sát, tự kiểm tra công tác cải cách hành chính. Gắn kết quả kiểm tra, đánh giá xếp hạng công tác cải cách hành với nội dung đánh giá, xét thi đua khen thưởng hàng năm. 

5. Cải cách tài chính

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của Nhà trường.

- Thực hiện tốt các chính sách về tiền lương, phụ cấp theo quy định của Nhà nước.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường, của các đơn vị cấp 3 trong Trường.

- Tiếp tục xây dựng các quy trình quản lý tài chính theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.

- Hướng dẫn các đơn vị cấp 3 xây dựng kế hoạch CC tài chính của đơn vị.

6. Hiện đại hóa hành chính

- Triển khai có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 trong các lĩnh vực hoạt động phục vụ của Nhà trường.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Nhà trường, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính.

- Từng bước nâng cấp trang thông tin điện tử của Trường theo hướng hiện đại hóa, phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính.

- Cập nhật tin, bài và các thủ tục hành chính kịp thời trên trang thông tin điện tử của Nhà trường để phổ biến, thực hiện và giám sát các hoạt động.

7. Nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo về cải cách hành chính; tiếp nhận, xử lý nhanh các thắc mắc, kiến nghị của CCVC, các cá nhân và tổ chức liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, các Trưởng đơn vị trong toàn Trường có trách nhiệm triển khai đầy đủ, kịp thời Kế hoạch này; xây dựng kế hoạch cải cách hành chính của đơn vị mình với các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cụ thể.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc hoặc vấn đề mới phát sinh phải báo cáo lãnh đạo Nhà trường để có biện pháp chỉ đạo, giải quyết kịp thời./.

Mời tải file để xem chi tiết:

1. Quyết định Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính của Trường Đại học Y Hà Nội năm 2015 - tải file.

2. Kế hoạch hoạt động chủ yếu năm 2015 - tải file.

3. Đề cương báo cáo kết quả triển khai công tác cải cách hành chính - tải file.

4. Kế hoạch Cải cách hành chính của Trường Đại học Y Hà Nội năm 2015 - tải file.

5. Phân công thực hiện nhiệm vụ Công tác cải cách hành chính của Trường Đại học Y Hà Nội năm 2015  - tải file.

 

 

 

Phòng Hành chính tổng hợp

Các tin khác