Thông báo về việc đăng ký nhu cầu in tài liệu (02-02-2015)
Căn cứ Quyết định số 1825/ QĐ-BYT ngày 7/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội và Quyết định số 666/QĐ-ĐHYHN ngày 28/2/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội phê duyệt Điều lệ tổ chức, hoạt động của Trung tâm.

Với chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng tiếp thị, khai thác, quản lý và tổ chức thực hiện và điều phối các hoạt động về đào tạo, tư vấn, chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ, viên chức y tế và những đối tượng có nhu cầu theo quy định của pháp luật hiện hành, ngày 03/12/2014, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội đã ký Quyết định số 4702/QĐ –ĐHYHN thành lập Phòng Học liệu và hỗ trợ xuất bản thuộc Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội để phục vụ tốt hơn các hoạt động của Nhà trường trong công tác tổ chức xuất bản, phát hành tài liệu phục vụ các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Trường Đại học Y Hà Nội, bao gồm cả các học liệu điện tử.

Để giúp Trung tâm có thể thực hiện tốt nhiệm vụ này, Ban Giám đốc Trung tâm kính đề nghị các Viện, Khoa, Bộ môn xây dưng kế hoạch xuất bản và tái bản giáo trình, sách tham khảo, chuyên khảo của đơn vị (theo mẫu) gửi về Văn phòng Trung tâm ĐTTNCXH tại tầng 1 nhà A7.

Sau khi nhận được đề nghị của các Đơn vị chúng tôi  sẽ xây dựng kế hoạch xuất bản, tìm kiếm các nguồn kinh phí hỗ trợ xuất bản nhằm góp phần hoàn thiện  hệ thống giáo trình, sách tham khảo, chuyên khảo của Nhà trường.

Thời gian đăng ký từ ngày 20/01/2015 đến hết ngày 28/02/2015.

Mời tải file: Mẫu danh mục đăng ký

Trung tâm ĐTTNCXH

Các tin khác