Thông báo mời thầu gói Cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường học đường tại Trường Đại học Y Hà Nội (13-05-2015)
Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức đấu thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường học đường tại Trường Đại học Y Hà Nội, sử dụng nguồn kinh phí giao tự chủ trong dự toán ngân sách.

Trường Đại học Y Hà Nội mời các nhà thầu đủ điều kiện, kinh nghiệm và năng lực tham gia đấu thầu gói thầu nói trên.

Các nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp - Trường Đại học Y Hà Nội.

Địa chỉ: Số 1 Tôn Thất Tùng - Đống Đa – Hà Nội.

Điện thoại: 0438523798 (máy lẻ 3.303).

Giá bán hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá là: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ 09 giờ 00 ngày 14 tháng 5 năm 2015 đến trước 13 giờ 00 ngày 28 tháng 5 năm 2015 tại Văn phòng Trung tâm Dịch vụ tổng hợp  - Trường Đại học Y Hà Nội (trong giờ hành chính).

Hồ sơ dự thầu phải kèm theo một đảm bảo dự thầu trị giá là: 15.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng chẵn) nộp bằng tiền mặt tại Bộ phận chính Kế toán – Trung tâm Dịch vụ tổng hợp, Trường Đại học Y Hà Nội (trong giờ hành chính).

Thời điểm đóng thầu 13 giờ 00 ngày 28 tháng 5 năm 2015.

Trường Đại học Y Hà Nội kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự buổi mở thầu vào thời gian và địa điểm như trên.

Trân trọng thông báo.

Trung tâm DVTH

Các tin khác