Hướng dẫn phiên giải kết quả phiếu phản hồi môn học và tổng hợp kết quả chung toàn trường năm học 2014-2015 (22-08-2015)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

 

HƯỚNG DẪN ĐỌC KẾT QUẢ

TỔNG HỢP PHIẾU PHẢN HỒI MÔN HỌC

 

Phiếu phản hồi môn học được sinh viên hoàn thành sau khi thi kết thúc môn học.

Trong năm học 2014 – 2015, Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD đã lấy ý kiến của sinh viên phản hồi về 115 môn học thuộc 35 Bộ môn của trường ĐHYHN.

Phiếu phản hồi môn học gồm 4 phần với 15 câu:

-          Phần 1: Tổ chức thực hiện môn học (6 câu)

-          Phần 2: Nội dung môn học và phương pháp dạy học (5 câu)

-          Phần 3: Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của môn học (3 câu)

-          Phần 4: Nhận xét chung (1 câu)

Với mỗi câu, sinh viên sẽ lựa chọn các mức từ 0 đến 3 (0 = không đồng ý, 1 = phân vân, 2 = đồng ý, 3 = rất đồng ý), điểm tối đa của mỗi câu là 3 điểm và điểm tối đa của phiếu phản hồi là:  3 x 15 = 45 điểm.

Kết quả tổng hợp phiếu phản hồi bài giảng được trình bày như sau:

1.      Cột đầu tiên: Nội dung của các câu hỏi.

2.      4 cột tiếp theo: Tỷ lệ % sinh viên lựa chọn từng mức 0, 1, 2, 3. Tổng của 4 mức theo từng câu là 100%.

3.      Cột 6: Điểm trung bình sinh viên nhận định theo từng câu.

4.      Điểm trung bình của từng phần: tổng điểm trung bình của các câu trong phần đó.

5.      Tổng điểm: tổng điểm trung bình của 4 phần (15 câu) sinh viên nhận định về môn học.

6.      Tỷ lệ % so với điểm tối đa: =         (Số điểm môn học đạt được x 100%) / Điểm tối đa (45)

 

I. MỘT SỐ KẾT QUẢ CHUNG TOÀN TRƯỜNG NĂM HỌC: 2014-2015

 

1.1.   T ỷ lệ % điểm đánh giá của sinh viên tính chung cho từng bộ môn - 35 khoa/viện/bộ môn

 

1.1.   Tỷ lệ % điểm do sinh viên đánh giá tính trên điểm tối đa theo khối bộ môn

Các tin khác