Danh sách các Tập thể và cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và Giấy khen của Hiệu trưởng năm học 2014 - 2015 (07-10-2015)
Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trường Đại học Y Hà Nội xin gửi đến các Đơn vị trong toàn Trường danh sách các Tập thể và cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và Giấy khen của Hiệu trưởng năm học 2014 – 2015

Căn cứ Quyết định số 1966/QĐ-BYT ngày 05/06/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Y Hà Nội;

Căn cứ Luật số 39/2013/QH13 ngày 16/11/2013 của Quốc hội, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/07/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 20/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện công tác Thi đua khen thưởng trong ngành Y tế;

Căn cứ Kết luận tại phiên họp ngày 10/9/2015 và Biên bản kiểm phiếu tín nhiệm xét tặng danh hiệu CSTĐCS và Giấy khen của Hiệu trưởng ngày 22/9/2015 của Ban kiểm phiếu Hội đồng TĐKT CBVC Trường Đại học Y Hà Nội.

Danh sách CBVC được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2014 - 2015 (kèm theo QĐ số 3100/QĐ-ĐHYHN, ngày 07/10/2015).

Mời tải file xem chi tiết: tại đây.

Phòng Hành chính tổng hợp

Các tin khác