Thông báo kết luận cuộc họp an ninh trật tự Trường Đại học Y Hà Nội (19-12-2015)
Tại cuộc họp về công tác đảm bảo an ninh trật tự Trường Đại học Y Hà Nội vào lúc 9h00, ngày 11/12/2015 giữa đại diện lãnh đạo các đơn vị của Trường và đại diện Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ AZ (sau đây gọi tắt là Công ty AZ), ông Tạ Văn Khoái, Phó Hiệu trưởng, chủ trì cuộc họp đã kết luận các nội dung trọng tâm sau:

1. Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ AZ chủ trì thực hiện:

1.1. Công tác nhân sự

- Nâng cao tác phong, thái độ làm việc; đồng phục đảm bảo lịch sự, chuyên nghiệp.

- Tuyển chọn người đúng yêu cầu của vị trí được phân công. Bố trí người có năng lực phụ trách công tác PCCC để chủ động, kịp thời xử lý tình huống xảy ra.

- Đặc biệt chú ý về giao tiếp, ứng xử của đội ngũ vệ sĩ cho phù hợp với môi trường đại học.

- Lập danh sách cán bộ, số điện thoại của Đội trưởng, chỉ huy các tổ công tác gửi cho Phòng TCCB của Trường để Phòng TCCB gửi cho các đơn vị trong toàn Trường giúp tổ chức phối hợp giải quyết công việc.

1.2. Công tác phối hợp với các đơn vị liên quan trong Trường

- Chủ động làm việc với lãnh đạo các đơn vị tại các tòa nhà để thực hiện công việc theo hợp đồng.

- Phối hợp Nhà trường (Phòng Quản trị, Ban Quản lý dự án…) xây dựng phương án cụ thể kiểm soát các xe ô tô của các đơn vị thi công và tất cả các xe ra vào cơ quan.

- Hoàn thiện lại phương án bảo vệ tất cả các tòa nhà, đặc biệt là Nhà A1. Bố trí ngay vị trí trực 24/24 tại sảnh Nhà A1.

- Lập quy hoạch và có phương án đảm bảo cảnh quan sạch, đẹp, an ninh, trật tự khu vực vỉa hè trước Nhà A1, A2.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Bảng giá dịch vụ trông giữ xe trên nguyên tắc tuân thủ quy định của Ủy ban Nhân dân Thành phố. Đối với BV ĐHYHN, Công ty AZ làm việc cụ thể với Ban Giám đốc để xây dựng giá dịch vụ theo đặc thù của đơn vị, tuyệt đối tránh hiện tượng thu phí sai quy định.

2. Giao Phòng Tổ chức cán bộ Trường ĐHYHN làm đầu mối trong Công tác an ninh trật tự của toàn Trường, chủ trì, phối hợp một số đơn vị liên quan của Trường và Công ty AZ thực hiện các công tác sau:

- Công tác An ninh chính trị nội bộ và Công tác Phòng cháy chữa cháy: Cùng Phòng TCHC Bệnh viện ĐHYHN làm đầu mối, phối hợp với Công ty AZ xây dựng phương án cụ thể, chủ động phối hợp khi cần thiết.

- Soạn thảo Hợp đồng thuê vệ sĩ, Hợp đồng cho thuê các sân bãi trông giữ xe: Giao Trưởng phòng TCCB, Trưởng phòng TCKT, Giám đốc TT DVTH, Trưởng Phòng Quản trị phối hợp soạn thảo hợp đồng chi tiết trên cơ sở  hợp đồng nguyên tắc đã được hai bên thống nhất.

- Thông báo tới toàn bộ CBVC của Trường về việc thực hiện đeo thẻ cán bộ nghiêm túc khi đến cơ quan, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty AZ trong việc nhận diện, giám sát người ra vào Trường.

- Tổng hợp thông tin về xe ô tô của CBVC toàn Trường đăng ký gửi xe tại Trường để thiết kế, in ấn và phát hành Giấy ra vào Trường cho xe ô tô của CBVC.

- Lập danh bạ điện thoại: Lập danh sách, số điện thoại cán bộ lãnh đạo các đơn vị của Trường theo từng khu vực của đơn vị gửi cho Công ty AZ giúp phối hợp tốt trong công tác an ninh trật tự.

- Làm đầu mối thanh toán tiền hỗ trợ công tác ANTT cho Công an Phường (mức tiền 2.000.000đ/tháng).

- Thống kê chi tiết toàn bộ hồ sơ công việc do Phòng Bảo vệ chuyển giao.

- Rà soát, ban hành bổ sung các quy định về thời gian làm việc cụ thể trong toàn Trường và Nhà A1 phù hợp với tình hình thực tại, giúp Công ty AZ kiểm soát tốt an ninh trật tự các tòa nhà làm việc.

- Phối hợp với Công ty AZ quản lý chìa khóa các tòa nhà mà Phòng Bảo vệ đang giữ. Công ty AZ không được quản lý chìa khóa các phòng làm việc, chìa khóa cần được niêm phong cẩn thận.

- Phối hợp với Phòng HCTH ra Thông báo kết luận của Ban Giám hiệu về công tác ANTT gửi đến các đơn vị trong toàn Trường.

3. Giao Phòng Quản trị chủ trì các việc:

- Phối hợp với Phòng VTTTB, Phòng TCKT, Công ty AZ khảo sát nhu cầu cơ sở vật chất, ánh sáng phục vụ công tác ANTT, báo cáo BGH xem xét, cho ý kiến chỉ đạo triển khai thực hiện.

- Phối hợp Phòng TCCB, Phòng TCKT, TT DVTH soạn thảo hợp đồng chi tiết với Công ty AZ trong đó cần nêu rõ ranh giới, hiện trạng đất đai, tài sản của Nhà trường phục vụ Công tác bảo vệ an ninh trật tự trong toàn Trường.

4. Giao Phòng Vật tư - Trang thiết bị chủ trì, phối hợp Phòng TCCB, Công ty AZ khảo sát lại toàn bộ hệ thống camera của Nhà trường bao gồm camera giám sát đảm bảo an ninh trật tự khu vực, camera phục vụ công tác thi, kiểm tra.

5. Giao Phòng Tài chính Kế toán chủ trì các việc:

- Phối hợp Phòng TCCB, Phòng Quản trị, TT DVTH soạn thảo hợp đồng chi tiết với Công ty AZ trên cơ sở hợp đồng nguyên tắc đã được thống nhất.

- Phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ kinh phí cho việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản, nhà đất của Trường theo đúng quy định của pháp luật.

6. Giao Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp làm đầu mối trong công tác cho thuê sân bãi phục vụ trông giữ xe ô tô, xe máy, xe đạp; chủ trì các việc:

- Phối hợp Phòng TCCB lên phương án quy hoạch lại các bãi trông xe. Đối với các bãi trông xe tự phát trong Trường, soạn thảo phụ lục hợp đồng để ký với Công ty AZ, đảm bảo tính thống nhất của hợp đồng.

- Phối hợp Phòng TCCB, Phòng TCKT, Phòng Quản trị soạn thảo các hợp đồng chi tiết với Công ty AZ trên cơ sở hợp đồng nguyên tắc đã được thống nhất.

7. Giao Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng chủ động trao đổi công tác an ninh trật tự với Phòng TCCB, Công ty AZ để thống nhất các phương án đảm bảo ANTT trong phạm vi khu vực của đơn vị.

8. Giao Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phối hợp Phòng TCCB, Phòng TCKT, Phòng Quản trị, TT DVTH Trường Đại học Y Hà Nội thực hiện:

- Soạn thảo Hợp đồng thuê vệ sĩ và Hợp đồng cho thuê sân bãi để trông giữ xe chi tiết cho BV ĐHYHN trên cơ sở hợp đồng nguyên tắc đã được thống nhất giữa Trường và Công ty AZ.

- Khảo sát và đề xuất phương án cho hệ thống camera khu vực Bệnh viện ĐHYHN đáp ứng các yêu cầu của BV.

- Phối hợp Công ty AZ xây dựng và tổ chức thực hiện Bảng giá dịch vụ trông giữ xe, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, trên cơ sở thống nhất với hợp đồng nguyên tắc của toàn Trường.

9. Các đơn vị trong toàn Trường chủ động trao đổi, phối hợp với Công ty AZ để xây dựng phương án bảo vệ ANTT phù hợp cho đơn vị.

10. Họp Giao ban Công tác An ninh trật tự với Công ty AZ

Ban Giám hiệu chủ trì các cuộc họp về Công tác An ninh trật tự với Công ty AZ vào 13h30 Thứ Ba hàng tuần. Thành phần mời dự họp điều chỉnh căn cứ theo tình hình thực tế.

Trên đây là kết luận của Ban Giám hiệu tại cuộc họp về Công tác ANTT của Trường Đại học Y Hà Nội. Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện ngay kết luận này, báo cáo kết quả thực hiện chậm nhất vào ngày 25/12/2015. Trường Đại học Y Hà Nội thông báo đến các đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để báo cáo và chỉ đạo);

- Các Phó HT (để chỉ đạo);

- Các Phòng: TCCB, HCTH,TCKT,VTTTB,

Quản trị, TTDVTH Trường ĐHYHN;

- Viện ĐT RHM, Viện ĐT YHDP YTCC;

- BV ĐHYHN (BGĐ, Phòng TCHC);

- Các đơn vị trong toàn Trường;

- BCH Công đoàn, Đoàn TNCSHCM, Hội Sinh viên;

- Công ty AZ;

- Lưu: VT, HCTH.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG HCTH

 

 

 

 

 

 

          Phạm Thị Lan

 

Phòng Hành chính tổng hợp

Các tin khác