Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức buổi lễ bài giảng danh dự cho các Giáo sư Trường Đại học Y Hà Nội (30-12-2015)
Tổ chức buổi lễ “Bài giảng Danh dự” cho các Giáo sư của trường Đại học Y Hà Nội nhằm tôn vinh những cống hiến của các Giáo sư trong suốt thời gian tham gia công tác, giảng dạy tại trường.

Căn cứ Quyết định số 1966/QĐ-BYT ngày 05/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường Đại học Y Hà Nội;

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường đại học, ban hành theo quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/09/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Khoa/viện/Bộ môn và phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tổ chức buổi lễ bài giảng danh dự cho các Giáo sư trường Đại học Y Hà Nội.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Tưởng phòng QLĐTSĐH, TCCB, HCTH, TCKT, Viện/Khoa/Bộ môn và các cán bộ nêu trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu QLĐTSĐH;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

Nguyễn Đức Hinh

(Đã ký)

 

 

Mời xem chi tiết Quy định tổ chức buổi lễ “Bài giảng danh dự” tại đây.

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học

Các tin khác