Đóng góp ý kiến về thông tin đào tạo các chuyên ngành đào tạo Đại học (05-02-2016)

Theo kế hoạch hoạt động về triển khai xây dựng chương trình đào tạo tín chỉ cho đối tượng Đại học, Trung tâm Phát triển chương trình đào tạo và Tư vấn nhân lực y tế được giao nhiệm vụ phối hợp cùng với các Viện Đào tạo/Khoa/Bộ môn và phòng Quản lý đào tạo Đại học hoàn thiện cuốn thông tin đào tạo đại học cho từng chuyên ngành. Hiện nay, bản dự thảo về cuốn thông tin đào tạo tương ứng với từng chuyên ngành đào tạo đại học đã cơ bản hoàn thành. Trung tâm Phát triển chương trình đào tạo & Tư vấn nhân lực y tế kính gửi các Viện đào tạo/Khoa/Bộ môn file thông tin đào tạo của các chuyên ngành đào tạo đại học (Trung tâm đã file văn bản theo đường văn thư nhà trường về các Viện đào tạo//Khoa/Bộ môn). Các Viện đào tạo/Khoa/Bộ môn có công văn đóng góp ý kiến về bản dự thảo thông tin đào tạo chuyên ngành đào tạo đại học xin gửi về Trung tâm Phát triển chương trình đào tạo & Tư vấn nhân lực y tế (Phòng 519, nhà A1, trường Đại học Y Hà Nội) hoặc theo địa chỉ của nhóm chuyên trách quản lý sửa đổi chương trình (Danh sách kèm theo) trước ngày 29/02/2016. Mời tải file: 

- Công văn gửi các Viện đào tạo/Khoa/Bộ môn (Tải file)

- Danh sách nhóm chuyên trách quản lý sửa đổi chương trình (Tải file)

- Thông tin đào tạo các chuyên ngành đào tạo đại học: 

1. Chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa (Tải file)

2. Chuyên ngành Bác sĩ Y học cổ truyền (Tài file)

3. Chuyên ngành Bác sĩ Răng Hàm Mặt (Tải file)

4. Chuyên ngành Bác sĩ Y học dự phòng (Tài file)

5. Chuyên ngành Cử nhân Điều dưỡng (Tải file)

6. Chuyên ngành Cử nhân Dinh dưỡng (Tải file)

7. Chuyên ngành Cử nhân Khúc xạ nhãn khoa (Tải file)

8. Chuyên ngành Cử nhân xét nghiệm y học (Tải file)

9. Chuyên ngành Cử nhân Y tế công cộng (Tải file)

Trân trọng cảm ơn!

                                                                                                                                                                                                     Trung tâm PTCTĐT & TVNLYT 

Các tin khác