Xây dựng chương trình chi tiết cho các học phần trong đào tạo đại học & sau đại học (21-03-2016)

 

 

Theo kế hoạch hoạt động về triển khai xây dựng chương trình đào tạo tín chỉ cho đối tượng đại học và sau đại học, Trung tâm Phát triển chương trình đào tạo & Tư vấn nhân lực y tế được giao nhiệm vụ phối hợp cùng với các Viện Đào tạo/Khoa/Bộ môn xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo tín chỉ cho từng chuyên ngành trong đào tạo đại học và sau đại học. Hiện nay, tiến trình đào tạo và thông tin đào tạo cho các chuyên ngành đã hoàn thành sau những đóng góp tích cực từ phía các Viện đào tạo/Khoa/Bộ môn.

Để tiếp tục xây dựng chương trình chi tiết, Trung tâm kính gửi các Viện Đào tạo/Khoa/Bộ môn biểu mẫu đề cương chi tiết cho các học phần (Mẫu kèm theo). Kính đề nghị các Viện đào tạo/Khoa/Bộ môn cập nhật nội dung chi tiết cho các học phần theo biểu mẫu và gửi về Trung tâm Phát triển chương trình đào tạo & Tư vấn nhân lực y tế (Phòng 519, nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội) hoặc theo địa chỉ của nhóm chuyên trách quản lý sửa đổi chương trình (Danh sách kèm theo) trước ngày 30/3/2016. Xin mời tải file:

- Công văn gửi các Viện đào tạo/Khoa/Bộ môn (Tải file)

- Biểu mẫu đề cương chi tiết cho các học phần (Tải file) (Tải file mẫu) 

- Danh sách nhóm chuyên trách quản lý sửa đổi chương trình đào tạo ĐH & SĐH (Tải file)

- Các tiêu chuẩn năng lực (TCNL) để tham khảo:

+ Chuẩn năng lực cơ bản của Bác sĩ đa khoa (Tải file)

+ Chuẩn năng lực của Bác sĩ RHM (Tải file)

+ Chuẩn đầu ra của Bác sĩ Y học cổ truyền (Tải file)

+ Chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam (Tải file)

Trân trọng cảm ơn!

Trung tâm PTCTĐT & TVNLYT

 

Các tin khác