Các biểu mẫu dành cho Giảng viên/Bộ môn. (23-03-2016)
Phòng QL Đào tạo Đại học cung cấp các biểu mẫu dành cho Giảng viên/Bộ môn như sau:

TT Tên biểu mẫu File đính kèm Ghichú
1 Mẫu lịch giảng lý thuyết  Tải file  
2 Mẫu lịch giảng lâm sàng  Tải file  
3 Mẫu đăng ký hội đồng khoá luận  Tải file  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học

newsletter
liên hệ

Trường Đại học Y Hà Nội

01 Tôn Thất Tùng-Đống Đa-Hà Nội

+84 024 38523798
daihocyhn@hmu.edu.vn
http://www.hmu.edu.vn