Thông báo về việc xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2014 (17-05-2016)
Căn cứ vào Báo cáo quyết toán năm 2014 của Trường Đại học Y Hà Nội; Căn cứ thông báo số 1001/TB-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ Tài chính thông báo thẩm định số liệu quyết toán năm 2014 của Bộ Y tế;

Bộ Y tế thông báo số liệu xét duyệt quyết toán năm 2014 nguồn NSNN và nguồn kinh phí khác của Trường Đại học Y Hà Nội, cụ thể như sau:

Mời tải file xem chi tiết:

1. Thông báo về việc xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2014 - tải file

2. Thông báo số liệu hoạt động thu, chi sự nghiệp năm 2014 - tải file

Phòng TCKT

Các tin khác