Kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính qui năm 2016 của Trường Đại học Y Hà Nội. (20-05-2016)
Hội đồng Tuyển sinh đại học hệ chính qui Trường Đại học Y Hà Nội gửi đến tất cả các đơn vị trong toàn Trường kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính qui năm 2016 của Trường như sau:

Nội dung chi tiết xin xem file đính kèm - Tải file

Hội đồng Tuyển sinh Trường

Các tin khác