Thông báo về việc Triển khai xét tặng Danh hiệu TTND, TTƯT lần thứ 12 - năm 2017 (31-05-2016)
Thực hiện Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” (TTND,TTƯT) và Quyết định số 2002/QĐ-BYT ngày 24/5/2016 của Bộ Y tế về việc Ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 12 - năm 2017, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo kế hoạch triển khai việc xét tặng như sau:

1. Tổ chức giới thiệu và lấy ý kiến

1.1. Giới thiệu cá nhân đủ tiêu chuẩn xét tặng tại đơn vị

Các đơn vị tổ chức họp toàn thể cán bộ, viên chức (CBVC) để thực hiện những nội dung sau:

- Phổ biến Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” và Quyết định số 2002/QĐ-BYT ngày 24/5/2016 của Bộ Y tế về việc Ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 12 - năm 2017, hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình và hồ sơ xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú;

- Giới thiệu và lập danh sách những CBVC đủ tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc sau khi đơn vị đã thảo luận, đối chiếu thành tích của người được giới thiệu với tiêu chuẩn xét tặng;

Nộp Biên bản họp của đơn vị, Tóm tắt trích ngang thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu TTND, TTƯT hoặc bản Báo cáo tóm tắt  thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu TTND, TTƯT của từng cá nhân (nếu cá nhân đã hoàn thiện bản báo cáo) (theo các mẫu đính kèm) về Phòng HCTH -Thường trực Hội đồng xét tặng Danh hiệu TTND, TTƯT Trường ĐHYHN (Hội đồng xét tặng Danh hiệu TTND, TTƯT Trường ĐHYHN sau đây được gọi tắt là Hội đồng hay Hội đồng cơ sở), bản mềm gửi về địa chỉ email: ngocdiep.tdktyhn@gmail.com,hạn nộp cuối cùng là 16h00 ngày 07/6/2016.

1.2. Lấy ý kiến theo khối

- Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng (sau đây gọi tắt là tổ Thư ký) tổng hợp danh sách các cá nhân được giới thiệu từ các đơn vị để lấy phiếu lấy ý kiến theo hai khối sau tuỳ theo cá nhân được giới thiệu thuộc khối các đơn vị nào:

+ Khối Y học cơ bản, Y học cơ sở và Viện ĐT YHDP và YTCC.

+ Khối Y học lâm sàng.

- Tổ Thư ký gửi phiếu lấy ý kiến theo khối về các đơn vị trước 16h00 ngày 14/6/2016.

- Từng đơn vị tổ chức họp toàn thể CBVC để bỏ phiếu kín phiếu lấy ý kiến cho danh sách các cá nhân được giới thiệu của khối, niêm phong và nộp túi phiếu về tổ Thư ký Hội đồng trước 16h00 ngày 20/6/2016. Việc lấy ý kiến chỉ hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số CBVC và người lao động có trình độ trung cấp y, dược trở lên trong đơn vị tham gia cuộc họp. Nội dung cuộc họp phải được lập thành biên bản.

- Tổ Thư ký tổ chức kiểm phiếu và công bố công khai kết quả phiếu lấy ý kiến theo khối trước 16h00 ngày 24/6/2016.

- Các cá nhân đạt từ 80% trở lên số người ủng hộ trên tổng số người tham gia lấy ý kiến của khối sẽ được đề nghị xem xét tại Hội đồng cơ sở, nộp 01 bộ hồ sơ xét tặng danh hiệu Thầy thuốc về tổ Thư ký trước 16h00 ngày 28/6/2016.

2. Hội đồng cơ sở tổ chức họp xét chọn, bỏ phiếu và thăm dò dư luận

- Tổ Thư ký lập danh sách, tổng hợp hồ sơ và trích ngang thành tích của từng cá nhân được xem xét tại Hội đồng cơ sở.

- Hội đồng cơ sở tổ chức họp và bỏ phiếu kín phiếu lấy ý kiến trước ngày 09/7/2016. Các cá nhân đạt từ 90% số phiếu đồng ý trở lên trên tổng số thành viên Hội đồng theo quyết định thành lập được đưa vào danh sách trình Hội đồng cấp trên xem xét.

- Nhà trường công bố kết quả xét chọn của Hội đồng và tổ chức thăm dò ý kiến của các đơn vị và CBVC trong toàn Trường từ ngày 11 - 22/7/2016 (10 ngày làm việc). Nếu các tập thể hoặc cá nhân trong Trường có ý kiến chưa nhất trí về CBVC nào trong danh sách, xin gửi văn bản trình bày rõ lý do về Thường trực Hội đồng cơ sở trước 16h00 ngày 25/7/2016 để Hội đồng cơ sở xem xét.

- Hội đồng cơ sở họp xem xét vềkết quả thăm dò ý kiến của các đơn vị và CBVC trong toàn Trường (nếu có phản ánh, kiến nghị).

- Tổ thư ký hoàn thiện và gửi hồ sơ xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” của Trường về Hội đồng xét tặng danh hiệu TTND, TTƯT của Bộ Y tế trước ngày 15/8/2016.

 3. Một số điểm cần lưu ý

- Các cán bộ, viên chức đã nghỉ hưu nếu đạt các tiêu chuẩn quy định được đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đợt năm 2017.

- Các cá nhân có tên trong danh sách được đơn vị giới thiệu cần chuẩn bị trước hồ sơ theo mẫu quy định để kịp thời nộp về tổ Thư ký ngay sau khi có kết quả phiếu lấy ý kiến theo khối.

- Minh chứng về thời gian hoạt động chuyên môn kỹ thuật y tế:cần nêu rõ hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực nào được quy định tại Khoản 6, Điều 3 Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ.

- Các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật…trong báo cáo thành tích phải là các đề tài, sáng kiến đã được nghiệm thu và công nhận của Hội đồng các cấp. Minh chứng là bản sao phải được công chứng.

- Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã được tặng thưởng phải ghi rõ số quyết định, ngày tháng quyết định và cấp ký quyết định. Minh chứng là bản photocopy (khổ A4).

Đề nghị các đơn vị khẩn trương và tích cực tham gia thực hiện kế hoạch xét tặng danh hiệu TTND, TTƯT đợt năm 2017 của Trường theo đúng các thời hạn nêu trên. Các thông tin liên quan đợt xét tặng sẽ được cập nhật trên website của Trường.

Hồ sơ của quá trình xét tặng Danh hiệu TTND, TTƯT gửi về Phòng HCTH. Người nhận: ThS. Nguyễn Ngọc Diệp, Phòng 223, Nhà A1. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, xin liên hệ ThS. Diệp - ĐT 04.38523798 (177) hoặc 0933201919 để được giải đáp.

Mời tải file:

1. Các mẫu hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú – tải file.

2. Quyết định ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú – tải file.

3. Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú – tải file

Phòng Hành chính tổng hợp

Các tin khác