Thông báo về việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tuyển dụng và thăng hạng viên chức (20-06-2016)
Ngày 02/6/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông có công văn số 1813/BTTTT-CNTT về việc sử dụng chứng chỉ tin học trong tuyển dụng, nâng ngạch công chức; tuyển dụng, thăng hạng viên chức, Bộ Y tế thông báo cho các đơn vị biết và thực hiện.

Đối với việc tính tương đương trình độ ngoại ngữ, đề nghị các đơn vị căn cứ vào Công văn số 6089/BGDĐT-CCVC ngày 27/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Bộ Nội vụ để triển khai thực hiện.

Mời tải file: Công văn số 1813

Phòng Tổ chức cán bộ

Các tin khác