Quyết định về việc ban hành Tiến trình đào tạo 09 chuyên ngành đào tạo đại học (24-08-2016)

 

Theo kế hoạch hoạt động về triển khai xây dựng chương trình đào tạo tín chỉ cho đối tượng Đại học, Trung tâm Phát triển chương trình đào tạo & Tư vấn nhân lực y tế được giao nhiệm vụ phối hợp với phòng Quản lý đào tạo Đại học và các Viện đào tạo/Khoa/Bộ môn để từng bước chuyển đổi chương trình đào tạo sang tín chỉ. Sau khi thống nhất với phòng Quản lý đào tạo Đại học và các Viện đào tạo/Khoa/Bộ môn, Bản tiến trình đào tạo đã chính thức được phê duyệt theo Quyết định số 3024/QĐ-ĐHYHN của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội và được áp dụng kể từ năm học 2016 – 2017 đối với khóa sinh viên mới nhập học.

 

- Quyết định về việc ban hành Tiến trình đào tạo 09 chuyên ngành đào tạo đại học (Tải file)

- Tiến trình đào tạo và Khung chương trình của 09 chuyên ngành đào tạo đại học:

1. Bác sỹ Đa khoa (Tải file)

2. Bác sỹ Răng Hàm Mặt (Tải file)

3. Bác sỹ Y học cổ truyền (Tải file)

4. Bác sỹ Y học Dự phòng (Tải file)

5. Cử nhân Xét nghiệm y học (Tải file)

6. Cử nhân Y tế công cộng (Tải file)

7. Cử nhân Điều dưỡng (Tải file)

8. Cử nhân Dinh dưỡng (Tải file)

9. Cử nhân Khúc xạ nhãn khoa (Tải file)

Các tin khác