Thời khóa biểu của khối Điều dưỡng liên thông hệ VHVL khóa 12 (TC12) học kỳ VI (14-09-2016)
Xin gửi tới Bộ môn và các em sinh viên khối TC12 lịch học học kỳ VI như sau:

Chi tiết xin tải file đính kèm - Tải file

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học

Các tin khác