Thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp khối Điều đưỡng liên thông hệ VHVL khóa 12 (TC12) (14-09-2016)
Phòng QLĐTĐH xin gửi đến các Bộ môn và SV khối TC12 kế hoạch chi tiết thi tốt nghiệp như sau:

Chi tiết xem file đính kèm - Tải file

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học

Các tin khác