Thông báo điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp và một số quy định về thi Tốt nghiệp Bác sỹ Y khoa khóa 2011-2017 (06-10-2016)
Phòng QLĐTĐH thông báo điều kiện làm khóa luận Tốt nghiệp và một số quy định về thi Tốt nghiệp Bác sỹ Y khoa khóa 2011-2017

- Đơn xin làm khóa luận Tốt nghiệp - Tải file

- CV hướng dẫn Đăng ký làm khóa luận Tốt nghiệp BS Y khoa và Cử Nhân Y khoa - Tải file

- Một số quy đinh về thi Tốt nghiệp Bác sỹ Y khóa - Tải file

- Danh sách đăng ký làm khóa luận Tốt nghiệp  (Gửi Bộ môn) - Tải file

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học

Các tin khác