Thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp lần 2 Bác sỹ Y khóa khóa 2010-2016 và Cử nhân Y khoa khóa 2012 -2016 (07-11-2016)
Phòng Quản lý Đào tạo thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp lần 2 Bác sỹ Y khóa khóa 2010-2016 và Cử nhân Y khoa khóa 2012 -2016, như sau:

Chi tiết xin xem file đính kèm - Tải file

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học

Các tin khác