Kết quả tín nhiệm xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 - năm 2017 (11-01-2017)
Thực hiện kế hoạch tại Công văn số 2025/ĐHYHN-HCTH ngày 23/12/2016 về việc Triển khai lấy phiếu tín nhiệm xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 - năm 2017, các đơn vị đã tiến hành họp và lấy phiếu tín nhiệm cho các Thầy, Cô đề nghị xét tặng.

Kết quả tín nhiệm của các Thầy, Cô như sau: có 06 đề nghị xét tặng Nhà giáo Nhân dân và có 01 đề nghị xét tặng Nhà giáo Ưu tú (có Danh sách trong Công văn số 28/ĐHYHN-TCCB ngày 09/01/2017 kèm theo).

Mời tải file xem chi tiết: Kết quả phiếu tín nhiệm

Hội đồng xét tặng Danh hiệu NGNN, NGUT

Các tin khác