Thông báo về việc xét duyệt đạo đức cho đề cương luận án nghiên cứu sinh – đợt 2 (09-02-2017)
Căn cứ thông tư 03/2012/TT- BYT ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn thử thuốc trên lâm sàng và quyết định 111/QĐ- BYT ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Bộ Y tế

Căn cứ thông tư 03/2012/TT- BYT ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn thử thuốc trên lâm sàng và quyết định 111/QĐ- BYT ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Bộ Y tế  về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học cấp cơ sở, Trường Đại học Y Hà Nội quyết định các luận án nghiên cứu sinh triển khai trên đối tượng nghiên cứu là con người bắt buộc phải được chấp thuận của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học trước khi triển khai nghiên cứu. 

Nhà trường xin thông báo tới các nghiên cứu sinh về việc nộp hồ sơ như sau (lịch trình xét duyệt xin mời xem file đính kèm):

1. Nghiên cứu sinh chuẩn bị và nộp hồ sơ theo danh sách và kết quả phân loại của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học (Ban thư ký gửi thông báo danh sách phân loại hình thức xét duyệt tới nghiên cứu sinh theo lịch trình):

- Quy trình đầy đủ: nộp 12 bộ.

- Quy trình rút gọn: nộp 03 bộ.

2. Mẫu hồ sơ đạo đức: xem trên website của Trường.

3. Thời gian nộp: ngày 16 – 17 tháng 02 năm 2017.

4. Địa điểm: phòng 319, tầng 3, nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội.

5. Lệ phí: 3.000.000 đồng/1 hồ sơ. Người thu: Trần Thị Thu Hoà, phòng 120, tầng 1, nhà A1.

Ban Giám hiệu yêu cầu nghiên cứu sinh thực hiện đúng quy định của nhà trường. Nếu nghiên cứu sinh không nộp hồ sơ đúng hạn đã nêu, nghiên cứu sinh sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của trường và các cơ quan liên quan.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ThS. Tống Thị Khuyên, ĐT: 098 890 7119.

Phòng Nghiên cứu Khoa học

Các tin khác