Thông báo đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Trường Đại học Y Hà Nội năm 2017 (15-02-2017)
Theo kế hoạch thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của trường Đại học Y Hà Nội năm 2017, Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị:

QL.KH&CN:

          Theo kế hoạch thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của trường Đại học Y Hà Nội năm 2017, Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị:

          - Các cán bộ, giảng viên xây dựng đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cơ sở năm 2016 (theo mẫu KHCN.05.1. Thuyết minh đề cương đề tài NCKH cấp cơ sở) và gửi về bộ môn/đơn vị quản lý trực tiếp để xét duyệt.

          - Các bộ môn/đơn vị tiến hành họp và xét duyệt đề xuất đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2017 của các cán bộ thuộc đơn vị mình bao gồm các cán bộ cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng (đã có quyết định công nhận của Nhà trường) (theo mẫu KHCN.05.2. Đánh giá đề xuất đề tài NCKH cấp cơ sở), tập hợp những đề tài đạt yêu cầu và gửi công văn đề nghị về phòng QL.KH&CN trước ngày 15/03/2017.

Tài liệu gửi kèm công văn bao gồm: trích ngang các đề tài đạt yêu cầu theo mẫu KHCN.05.3. Trích ngang đề xuất đề tài NCKH cấp cơ sở, phiếu đánh giá đề xuất đề tài của Bộ môn/đơn vị theo mẫu KHCN.05.2 và 06 quyển đề cương/01 đề tài đạt yêu cầu (theo mẫu KHCN.05.1). 

* Ghi chú: Theo ý kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu, tất cả đề tài NCKH cấp cơ sở triển khai từ năm 2017 sẽ không được cấp kinh phí từ nguồn chi thường xuyên của Nhà trường; vì vậy, chủ nhiệm đề tài NCKH cấp cơ sở phải tự túc kinh phí thực hiện đề tài, cũng như kinh phí xét duyệt đề cương và nghiệm thu đề tài theo quy định của Nhà trường.

          Xin mời click vào đây để tải file đính kèm (gồm 3 file: KHCN.05.1, KHCN.05.2, KHCN.05.3).

          * Người nhận: BS. Bùi Văn Nhơn, phòng 321 - tầng 3 - nhà A1, SĐT: 043 8523798-3121, DĐ: 097.666.1780.

Phòng Quản lý KH - CN

Các tin khác