Quyết định về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học Bác sỹ Y học dự phòng, Cử nhân Y tế công cộng và Cử nhân Dinh dưỡng (24-02-2017)
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên các chuyên ngành Bác sỹ Y học Dự phòng, Cử nhân Y tế Công cộng và Cử nhân Dinh dưỡng có thông tin về chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo đại học

Viện Đào tạo YHDP&YTCC xin công bố Quyết định về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học Bác sỹ Y học dự phòng, Cử nhân Y tế công cộng và Cử nhân Dinh dưỡng.

Nội dung chi tiết của chuẩn đầu ra cho các đối tượng trên được đính kèm trong file sau: mời tải file.

Viện Đào tạo YHDP&YTCC

Các tin khác