CÁC QUY CHẾ ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN (29-03-2017)
Để phục vụ công tác giải quyết các chế độ chính sách cho sinh viên, Phòng CTCT&HSSV có cung cấp các quyết đinh, nghị đinh và thông tư liên quan đến chế độ chính sách cho sinh viên như sau:

CÁC QUY CHẾ ĐÀO TẠO VÀ CTSV:

TT

TÊN VĂN BẢN

FILE

ĐÍNH KÈM

NGUỒN

GHI CHÚ

1

Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy

TẢI FILE

BGD&ĐT

 

2

Quyết định số 17/VBHN_BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

TẢI FILE

BGD&ĐT

 

3

Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

TẢI FILE

BGD&ĐT

 

4

Quyết định số 2952/QĐ-ĐHYHN ngày 09/09/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy

 

Trường ĐHYHN

 

5

Quyết định số 3064/QĐ-ĐHYHN ngày 23/10/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội về việc ban hành Quy chế Học sinh, sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội

 

Trường ĐHYHN

 

6

Quyết định số 36/2007/QĐ- BGDĐT ngày 28/06/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

TẢI FILE

BGD&ĐT

 

 

Phòng CTSV

Các tin khác