Chương trình Đào tạo Y tế lâm sàng tại Đại Loan (03-05-2017)
Chương trình Đào tạo Y tế lâm sàng tại Đại Loan do Văn phòng kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam gửi cho Bộ Y tế Việt Nam. Thời gian đào tạo từ tháng 8-10/2017, Các nội dung đào tạo gồm "Châm cứu y học cổ truyền", Điều trị chăm sóc khẩn cấp, Quản lý Y tế.... Kinh phí do đơn vị hoặc cán bộ tham dự tự chi trả. Các cán bộ có nguyện vọng đăng ký tham gia chương trình tại trang web http://www.ptph.gov.tw/tihtc/

Thông tin chi tiết có tại đây

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Các tin khác