Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung năm 2007; Luật sửa đổi, bổ sung năm 2012. (04-07-2017)
Thực hiện Quyết định số 7262/QĐ-BYT ngày 09/12/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2017, phòng Tuyên huấn triển khai công tác tuyên truyền pháp luật về Phòng, chống tham nhũng.

Kính mời quý vị xem chi tiết Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 Tại đây.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2007 Tại đây.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012 Tại đây.

Phòng Tuyên huấn

Các tin khác