Thông báo về việc lấy ý kiến Danh sách CSTĐCS, LĐTT năm học 2016 - 2017 (18-10-2017)
Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Công chức, viên chức và người lao động Trường Đại học Y Hà Nội đã họp xét tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và Lao động tiên tiến năm học 2016 - 2017 vào ngày 28/9/2017.

Các cá nhân có tỷ lệ số phiếu đồng ý/tổng số phiếu của các thành viên Hội đồng từ 90% trở lên sẽ được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở hoặc Lao động tiên tiến.

Phòng Tổ chức Cán bộ xin công khai danh sách các cá nhân đủ số phiếu tín nhiệm trên trang Web http://www.hmu.edu.vn/ và bảng tin của Phòng. Các đơn vị, cá nhân có thắc mắc về danh sách này xin gửi ý kiến bằng văn bản về Phòng Tổ chức Cán bộ trước 16h30 ngày 24/10/2017 để Phòng Tổ chức Cán bộ tổng hợp, báo cáo Hội đồng. Người nhận: ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền (A), số điện thoại: 0948347305.

Nếu không nhận được ý kiến phản hồi nào trong thời gian trên, Phòng Tổ chức Cán bộ sẽ tiến hành các thủ tục để ra Quyết định công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến năm học 2016 - 2017.

Mời tải file:

1. Công văn

2. DS Chiến sĩ thi đua cơ sở

3. DS Lao động tiên tiến

Phòng Tổ chức cán bộ

Các tin khác