Thông báo mời thầu (10-11-2017)
Trường Đại học Y Hà Nội được Bộ Khoa học và Công nghệ giao phê duyệt nghiên cứu “Xây dựng và kiểm định chất lượng công cụ nghiên cứu phục vụ các nghiên cứu quan sát trong khoa học sức khỏe ở Việt Nam”.

Đề tài bao gồm hai gói thầu: gói thầu mua sắm hàng hóa dịch vụ và thuê tuyển tư vấn. Hồ sơ hai gói thầu đã được phê duyệt bởi Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội.

Ban quản lý dự án thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) với nội dung sau:

Tên bên mời thầu: Trường Đại học Y Hà Nội

Địa chỉ: Số 1, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

Phòng Vật tư kỹ thuật, tầng 4 nhà A1 (Liên hệ ông Trần Anh Tuấn, phòng 416)

Điện thoại: 024.38523798                                    Fax: 024.35746298

Mã số thuế: 0101992865

1. Tên gói thầu: Cung cấp hóa chất và dụng cụ thiết yếu và phục vụ nghiên cứu (FIRST/1.a/HMU/G01)

Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

Giá gói thầu: 530.827.014 VNĐ

Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp hóa chất và dụng cụ thiết yếu và phục vụ nghiên cứu chất gây ung thư HCAs

Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Xây dựng và kiểm định chất lượng công cụ nghiên cứu phục vụ các nghiên cứu quan sát trong khoa học sức khỏe ở Việt Nam

3. Nguồn vốn: Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được khoản tín dụng từ Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) - Ngân hàng Thế giới tài trợ kinh phí cho Dự án "Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua Nghiên cứu, Khoa học và Công nghệ" (Dự án FIRST). Trong khuôn khổ Tiểu hợp phần 1a của Dự án FIRST, Ban Quản lý Dự án FIRST nhận được khoản tài trợ từ nguồn vốn IDA của Dự án FIRST để thực hiện Tiểu dự án Xây dựng và kiểm định chất lượng công cụ nghiên cứu phục vụ các nghiên cứu quan sát trong khoa học sức khỏe ở Việt Nam theo Thỏa thuận tài trợ số 18/FIRST/1.a/HMU ngày 01/06/2017 giữa Ban Quản lý Dự án FIRST và trường Đại học Y Hà Nội, một phần số tiền của khoản tài trợ này được dự định dùng cho các khoản thanh toán hợp lệ cho hợp đồng mà sử dụng thư mời chào giá này.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số FIRST/1.a/HMU/G01, “Cung cấp hóa chất và dụng cụ thiết yếu phục vụ nghiên cứu”.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 9 giờ 00, ngày 13  tháng 11 năm 2017 đến trước 9 giờ 00, ngày 21 tháng 11  năm 2017.

7. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Văn thư tầng 1 nhà A1 trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 VNĐ

9. Bảo đảm dự thầu: Số tiền bảo đảm dự thầu bằng 1% của tổng số tiền gói thầu.

10. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00, ngày 13 tháng 11 năm 2017.

11. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 30, ngày 21 tháng 11 năm 2017. 

 

Ban Quản lý Dự án

Các tin khác