Xây dựng kế hoạch KHCN cấp thành phố năm 2019 (01-02-2018)
Theo công văn số 79/SKHCN-KHTC ngày 18/01/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội về hướng dẫn xây dựng kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2019

Theo công văn số 79/SKHCN-KHTC ngày 18/01/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội về hướng dẫn xây dựng kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2019, Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị nghiên cứu, khoa, bộ môn, cá nhân đề xuất các vấn đề, nhiệm vụ KH&CN cần giải quyết (theo mẫu phiếu đề xuất, biểu 1, biểu 2)và gửi về phòng Quản lý KH-CN trước ngày 15/04/2018 để tổng hợp danh mục gửi Sở Khoa học và Công nghệ. Phiếu đề xuất xin gửi 02 bản về Phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ:

Người nhận:

BS. Nguyễn Trung Hiếu        Tel: 0904218672       email: hieukhcn@hmu.edu.vn

 Hoặc ThS. Trần Lê Giang      Tel: 0913581341      email: tranlegiang@hmu.edu.vn

    Xin trân trọng cảm ơn

Phòng QL. KH-CN

Các tin khác