Xây dựng kế hoạch KHCN và dự toán ngân sách nhiệm vụ cấp Bộ Y tế 2019 (01-02-2018)
Theo công văn số 16/K2ĐT-NCKH ngày 08/01/2018 của Bộ Y tế về hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách Khoa học và Công nghệ năm 2019,

Theo công văn số 16/K2ĐT-NCKH ngày 08/01/2018 của Bộ Y tế về hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách  Khoa học và Công nghệ năm 2019, Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị, khoa, bộ môn, cá nhân đề xuất các vấn đề, nhiệm vụ KH&CN cần giải quyết (theomẫu phiếu đề xuất đính kèm )và nộp về phòng Quản lý KHCN trước ngày 12/05/2018 để tổng hợp danh mục gửi Bộ Y tế.

Người nhận:

BS. Nguyễn Trung Hiếu        Tel: 0904218672       email: hieukhcn@hmu.edu.vn

ThS. Trần Lê Giang               Tel: 0913581341      email: tranlegiang@hmu.edu.vn

Phòng Quản lý KH-CN

Các tin khác