Thông báo tài trợ chương trình hợp tác song phương trong lĩnh vực Y Sinh (01-02-2018)
Theo thông báo của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) về chương trình tài trợ chung giữa Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia và Hội đồng Nghiên cứu về sức khỏe và y học Úc (NHMRC) trong lĩnh vực Y sinh

Theo thông báo của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) về chương trình tài trợ chung giữa Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia và Hội đồng Nghiên cứu về sức khỏe và y học Úc (NHMRC) trong lĩnh vực Y sinh, chương trình hiện đang nhận đăng ký đề xuất tài trợ cho các đề tài thuộc 3 lĩnh vực:

- Bệnh truyền nhiễm;
- Sức khỏe bà mẹ và trẻ em;
- Y tế công cộng.
(Chương trình không xem xét tài trợ đề tài không thuộc phạm vi nêu trên).

Thời gian thực hiện đề tài tối đa 36 tháng.

NAFOSTED sẽ dành một khoản kinh phí tối đa 1,000,000 AUD/năm để tài trợ cho các đề tài hợp tác nghiên cứu thuộc chương trình. 
NHMRC cam kết dành khoản kinh phí tối đa 3,000,000 AUD trong thời gian 03 năm để tài trợ các đề tài thuộc chương trình.

Ban giám hiệu đề nghị các đơn vị, cá nhân quan tâm đề xuất nội dung nghiên cứu xin tài trợ. Hồ sơ đăng ký gồm 01 bản hồ sơ đăng ký trực tuyến và 01 bản hồ sơ in trên giấy (bắt buộc cả 2 hình thức). Hồ sơ trực tuyến: đăng ký trước 17h00 ngày 28/02/2018. Hồ sơ bản in xin gửi về Phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ trước ngày 23/02/2018, khuyến khích các đơn vị, cá nhân gửi thông tin dự kiến về việc nộp đề cương trước ngày 10/02/2018 để nhận được hỗ trợ tốt nhất trong việc nộp hồ sơ đề xuất (gửi thông tin qua email). Thông tin dự kiến bao gồm: (1) Tên chủ nhiệm đề tài phía VN và đơn vị công tác. (2) Tên chủ nhiệm đề tài phía Úc và đơn vị công tác. (3) Lĩnh vực đăng ký (Bệnh truyền nhiễm; Sức khỏe bà mẹ và trẻ em;  Y tế công cộng).

Người nhận thông tin/hồ sơ đăng ký: ThS. Trần Lê Giang, phòng 319, nhà A1, điện thoại: 0913 581 341, email: tranlegiang@hmu.edu.vn

Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ xin liên hệ: ThS. Tống Thị Khuyên, phòng 319, nhà A1, điện thoại: 098 890 7119, email: tongkhuyen@hmu.edu.vn

Thông tin chi tiết về chương trình tài trợ, xin mời xem tại: http://www.nafosted.gov.vn/vi/news/Thong-bao-tai-tro/Thong-bao-tai-tro-chuong-trinh-hop-tac-song-phuong-trong-linh-vuc-Y-Sinh-322/

Phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ

Các tin khác